Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att ta fram förslag till ansökan till EU-kommissionen om förlängning av nationella stödet till jordbruket i norra Sverige

Publicerad

Regeringen ger Statens jordbruksverk (Jordbruksverket) i uppdrag att ta fram förslag till utformning av ansökan till EU-kommissionen om förlängning av det nationella stödet till jordbruket i norra Sverige.

Ladda ner:

Vid utformning av förslaget till ansökan om en förlängning av det nationella stödet bör utgångspunkten vara nu gällande beslut K (2018) 1622 av den 20 mars 2018 om systemet för långsiktigt stöd på nationell nivå till jordbruket i de nordliga områdena i Sverige.

Jordbruksverket ska göra en analys och beakta kostnadsförändringar som skett sedan referensåret 1993 och utifrån dessa räkna fram förslag till indexering av det nu gällande årliga referensvärdet om 423,9 miljoner kronor. Jordbruksverket ska i analysen beakta de produktionsförändringar som skett. Jordbruksverket ska även överväga om det finns omständigheter som föranleder behov av andra förändringar av det nationella stödet som bör inkluderas i ansökan till EU-kommissionen. Eventuella förslag till förändringar ska rymmas inom ramen för artikel 142 i anslutningsfördraget. I uppdraget ingår även att inhämta information från relevanta myndigheter och berörda aktörer.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 10 juni 2022.