Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag om översättning och anpassning av informationsverige.se Diarienummer: Ju2022/01513

Publicerad

Regeringen ger Läns­styrelsen i Västra Göta­lands län i uppdrag att över­sätta relevanta delar av webb­platsen informationsverige.se till ukrainska och anpassa informa­tionen utifrån det behov som följer av mot­tagandet av personer som beviljats uppe­hålls­tillstånd med till­fälligt skydd enligt EU:s mass­flykts­direktiv dir. 2001/55/EG.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att säker­ställa att informa­tionen görs till­gänglig löpande
och så snart som möjligt. Läns­styrelsen i Västra Göta­lands län ska hålla
Regerings­kansliet (Justitie­departe­mentet) informerat om hur arbetet med
upp­draget fort­skrider. Upp­draget ska redovisas till Regerings­kansliet
(Justitie­departe­mentet) senast den 31 december 2022. Redo­visningen av
upp­draget ska hänvisa till diarie­numret för detta beslut.