Uppdrag att belysa tillståndsgivningen för färdtjänst Diarienummer: I2022/00572

Publicerad

Regeringen ger Trafikanalys i uppdrag att i enlighet med vad som anges under rubriken Närmare beskrivning av uppdraget analysera och bedöma om det finns behov att förtydliga vilka kriterier som ska beaktas vid prövning av rätt till färdtjänst. Utgångspunkten för analysen ska vara de intentioner som anges i förarbetena till lagen (1997:736) om färdtjänst (prop.
1996/97:115).

Ladda ner:

Om analysen visar på behov av ändringar i lagen om färdtjänst ska nödvändiga författningsförslag liksom en konsekvensbeskrivning redovisas. Vidare ska eventuella offentligfinansiella effekter av förslagen beskrivas.

Trafikanalys ska vid genomförandet av uppdraget inhämta synpunkter från Myndigheten för delaktighet samt från berörda funktionshinderorganisationer.

Trafikanalys ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 31 mars 2023.

Genväg