Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag avseende Pensionsmyndighetens inre effektivitet Diarienummer: S2021/07218

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Statskontoret att analysera Pensionsmyndighetens effektivitet och föreslå åtgärder.

Ladda ner:

Statskontoret ska

  • analysera och bedöma hur Pensionsmyndigheten fullgör sina uppgifter samt hur interna och externa faktorer påverkar myndighetens resultat,
  • analysera och bedöma ändamålsenligheten och effektiviteten i myndighetens interna ledning, styrning och uppföljning av verksamheten,
  • belysa faktorer som är av särskild vikt för effektiviteten i myndighetens verksamhet,
  • analysera och bedöma hur ändamålsenlig de underlag och den återrapportering som Pensionsmyndigheten lämnar är för regeringens styrning, samt
  • analysera myndighetens finansieringsmodell och bedöma hur den påverkar myndighetens förutsättningar att bedriva sin verksamhet effektivt.

Åtgärder för att utveckla verksamhet och förbättra resultat

Statskontoret föreslår, utifrån sin analys, åtgärder för att utveckla Pensionsmyndighetens verksamhet och förbättra resultaten.

Pensionsmyndigheten bistår Statskontoret med de uppgifter och förutsättningar som krävs. Statskontoret samverkar med Ekonomistyrningsverket och informerar löpande Regeringskansliet om arbetets gång.

Statskontoret redovisar uppdraget till Regeringskansliet senast den 31 oktober 2022.