Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Regeringsuppdrag från Infrastrukturdepartementet

Uppdrag att främja tillgången till bredband Diarienummer: I2021/02830

Publicerad

Regeringen ger Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att främja tillgången till bredband. I uppdraget ligger att PTS ska göra följande.

Ladda ner:

  1. Beskriva satellittjänsterna (utifrån bl.a. geografi, tekniker, hastigheter och kostnader) som i dagsläget finns på marknaden och erbjuder slutkunder, såsom hushåll och företag, möjlighet till bredband via satellit.
  2. Analysera förutsättningarna för att satellitlösningar skulle kunna användas i Sverige för uppfyllelsen av målet att hela Sverige bör ha tillgång till snabbt bredband 2025. I detta ingår att analysera och redogöra för risker och sårbarheter för satellitlösningar samt bedöma hur utvecklingen för den marknaden med avseende på möjlighet till bredband via satellit kan se ut fram till 2025.
  3. Lämna förslag till eventuella åtgärder som kan vidtas av regeringen, men även av andra aktörer för att möjliggöra att fler slutkunder kan få möjlighet till bredband via satellit. Om åtgärderna helt eller delvis bör finansieras med statligt stöd ska PTS utveckla en stödmodell och redovisa hur den kan fungera i praktiken. PTS ska även redovisa konsekvenser av förslagen.

PTS ska inhämta synpunkter och upplysningar från relevanta myndigheter, företag och organisationer. Uppdraget ska såvitt avser punkterna 1 och 2 redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 31 mars 2022.