Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Regeringsuppdrag från Infrastrukturdepartementet

Uppdrag att genomföra en översyn av hur Post- och telestyrelsen definierar och fördelar de gemensamma kostnaderna Diarienummer: I2021/02738

Publicerad

Regeringen ger Ekonomistyrningsverket (ESV) i uppdrag att göra en översyn av hur Post- och telestyrelsens (PTS) definierar och fördelar de gemensamma kostnaderna, de s.k. overheadkostnaderna.

Ladda ner:

ESV ska bedöma ändamålsenligheten och hur verksamheten har påverkats av hur PTS valt att definiera och fördela de gemensamma kostnaderna. PTS ska bistå ESV med det underlag som behövs för uppdragets genomförande.

PTS är till ca 70 procent avgiftsfinansierad och myndigheten har både
avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras och avgiftsbelagd
verksamhet där intäkterna inte disponeras. Vidare disponerar myndigheten flera anslag. Myndigheten har framfört behov av en förändrad och förenklad finansieringsmodell.

PTS har därför getts i uppdrag att lämna förslag på hur en förändrad anslags och avgiftsstruktur skulle kunna bidra till att öka flexibilitet och minska inlåsningseffekter i myndighetens verksamhet (I2021/02331). PTS ska redovisa sitt uppdrag senast den 1 mars 2022. För att även få underlag om hur PTS definierar och fördelar gemensamma kostnader bör ESV ges i uppdrag att analysera hur dessa kostnader hanteras av PTS.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 1 mars 2022. Redovisningen av arbetet med uppdraget ska hänvisa till diarienumret för detta beslut.