Regeringsuppdrag från Infrastrukturdepartementet

Uppdrag att främja delning och nyttiggörande av data för smart statistik Diarienummer: I2021/02417

Publicerad

Regeringen ger Statistiska centralbyrån (SCB) i uppdrag att främja delning och nyttiggörande av data för smart statistik med inriktning på datakvalitet, dataåtkomst och datatillgång. SCB ska vidare lämna förslag till ny smart statistik baserad på delning av bl.a. mobilitetsdata samt hur smart statistik kan visualiseras på ett enkelt vis.

Ladda ner:

SCB ska främja delning och nyttiggörande av data i syfte att skapa
förutsättningar för smart statistik genom att samverka med Myndigheten för digital förvaltning (Digg), Tillväxtverket och Trafikanalys samt andra relevanta aktörer t.ex. Visualiseringscenter C, Dataspelsbranschen och privata leverantörer inom mobilitetsdata. I utarbetandet av förslaget till ny, smart statistik baserad på delning av
mobilitetsdata ska SCB inhämta synpunkter från Trafikanalys, Tillväxtverket och privata aktörer. Förslaget ska även visa hur berörda myndigheter, så långt möjligt, kan ersätta direktinsamlade uppgifter med mobilitetsdata. Lösningsförslaget ska gå att applicera även på andra data som kan användas för att ta fram smart statistik.

SCB ska lämna förslag till lämpliga kvalitetskriterier för data, primärt ur ett statistikperspektiv och utifrån den utveckling som sker nationellt och internationellt, särskilt inom EU. SCB ska främja tillgången till öppna data genom att ta fram föreskrifter vad gäller officiell statistik som öppna data, med syfte att främja ökad användning och återanvändning via dataportal.se.

SCB ska särskilt främja användningen av statistikansvariga myndigheters öppna data för visualisering i samarbete med Visualiseringscenter C och Dataspelsbranschen. I denna del av uppdraget ska SCB inhämta synpunkter från övriga statistikansvariga myndigheter och Digg.

I uppdraget ska informations- och cybersäkerhetsperspektivet beaktas. I det ingår att analysera hur man kan minska och hantera riskerna med
aggregerade data samt att beakta de hot och risker som ett ökat databeroende innebär.

SCB ska inkomma med en delrapport till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 1 mars 2022 samt en slutrapport senast den 1 mars 2023.