Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att föreslå effektiviseringar av administrationen av jordbruks- och landsbygdsstöd Diarienummer: N2021/02521

Publicerad

Regeringen ger länsstyrelserna i uppdrag att föreslå hur handläggning och kontroll av ärenden inom jordbruks- och landsbygdsstöd kan effektiviseras från och med 2023.

Ladda ner:

Arbetet ska samordnas och redovisas av Länsstyrelsen i Örebro län. I uppdraget ingår att:

  • Redovisa hur länsstyrelsernas kostnader för administration, i synnerhet vad gäller handläggning och kontroll, skiljer sig mellan olika länsstyrelser och vad dessa skillnader beror på samt redovisa hur länen avser utveckla verksamheten i syfte att effektivisera den samlade verksamheten och minska dessa skillnader.
  • Föreslå strukturella förändringar som kan tillämpas från och med 2023. Redovisningen ska innehålla en bedömning och beskrivning av vilka stöd och stödprocesser som är effektiva och ändamålsenliga att administrera och genomföra på nationell nivå, genom koncentration till de sju länsstyrelser till vilka verksamhet bör koncentreras enligt propositionen Ändring av viss länsstyrelseverksamhet (prop. 2011/12:31) alternativt till ett motsvarande antal länsstyrelser enligt en annan struktur, eller i utgångsläget av samtliga länsstyrelser. De kriterier för koncentration av verksamheter till ett färre antal länsstyrelser som regeringen har kommunicerat i budgetpropositionen för 2022 (prop. 2021/22:1 utg.omr. 1) ska fungera som en utgångspunkt för bedömningarna. Motiveringar för och konsekvenser av förslagen ska redovisas. Länsstyrelserna ska även identifiera eventuella behov av författningsändringar för de förslag som läggs fram.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 mars 2022.