Regeringsuppdrag från Infrastrukturdepartementet

Uppdrag att delta i genomförandet av Sveriges återhämtningsplan Diarienummer: I2021/02532

Publicerad

Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att den del av Sveriges återhämtningsplan (Fi2020/03864, Fi2021/002415 och Fi2021/03107) som avser järnvägssatsningar ska kunna genomföras.

Ladda ner:

Trafikverket ska senast den 28 februari varje år t.o.m. 2024 lämna en
förvaltningsförklaring samt rapportera om uppfyllandet av mål och delmål av de aktiviteter som myndigheten är ansvarig för i återhämtningsplanen, vilket även ska omfatta det årsvisa finansiella utfallet i myndighetens årsredovisning. Underlagen ska lämnas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) och Ekonomistyrningsverket (ESV). Första rapporteringstillfället ska inbegripa all information som rör perioden fr.o.m. februari 2020.

Förvaltningsförklaringen ska innehålla försäkran om att de medel som anslagits myndigheten och vilka utgör en del av Sveriges återhämtningsplan har använts för avsett ändamål, att de uppgifter som lämnats är fullständiga, korrekta och tillförlitliga, och att de kontrollsystem som införts ger till-räckliga garantier för att medlen har förvaltats i enlighet med alla tillämpliga regler, särskilt regler för undvikande av intressekonflikter och förebyggande av bedrägerier, korruption och dubbel finansiering från faciliteten och andra unionsprogram i enlighet med principen om sund ekonomisk förvaltning enligt artikel 22 i RRF-förordningen.