Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att genomföra en förstudie avseende ett nationellt hälsovårdsprogram för barn och unga Diarienummer: S2021/06171

Publicerad

Socialstyrelsen ska se över hur ett nationellt hälsovårdsprogram för barn och unga bör utformas och genomföras. Myndigheten ska analysera hur ett sådant hälsovårdsprogram bör utformas för att bäst möta barn och ungas behov och inkludera alla berörda parter. Utgångspunkt för förstudien ska vara förslagen från utredningen En sammanhållen god och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34).

Ladda ner:

Socialstyrelsen samverkar med Folkhälsomyndigheten, Statens skolverk, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd och andra berörda myndigheter. Myndigheten samtalar med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), kommuner och regioner, enskilda och kommunala skolhuvudmän, barn och unga samt med yrkesföreningar och patient-, brukar- och anhörigorganisationer.

Socialstyrelsen delredovisar senast den 31 mars 2022 de delar som berör utformning av hälsovårdsprogrammet, screening och primärvårdens omhändertagande av barn och unga med lättare psykisk ohälsa. Socialstyrelsen slutredovisar senast den 31 oktober 2022.