Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag att förbereda Sveriges arbete med revidering av EU:s byggproduktförordning och Sveriges arbete med CPR Acquis

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Boverket att bistå Regeringskansliet
(Finansdepartementet) i arbetet inför revideringen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 av den 9 mars 2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EG, den s.k. byggproduktförordningen, förkortad CPR. Boverket ska även förbereda och samordna organisationen av Sveriges insatser med anledning av Europeiska kommissionens arbete med att utveckla systemet med harmoniserade tekniska specifikationer (CPR Acquis), främst standarder som är kopplade till byggproduktförordningen. Boverket ska inom ramen för uppdraget fortsatt bidra till genomförandet av regeringens strategi för standardisering (UD2018/12345).