Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag om identifiering av riksintresseanspråk som behöver aktualitetsprövas Diarienummer: Fi2021/02423

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt länsstyrelserna att identifiera områden av riksintresse för naturvården och kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § miljöbalken som behöver aktualitetsprövas. Länsstyrelsen i Västra Götalands län ska samordna uppdraget.

Uppdraget innebär att länsstyrelserna snarast ska identifiera områden med brister avseende aktualitet eller utbredning som Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet sedan kan ompröva. En utgångspunkt för uppdraget är att minska målkonflikterna mellan riksintressen och bostadsbyggande, samt att frigöra mer mark för planering och byggande.