Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att sammanställa, analysera och presentera statistik avseende dödsfall till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar Diarienummer: S2021/04814

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket, Rättsmedicinalverket och Socialstyrelsen att sammanställa, analysera och presentera statistik avseende dödsfall till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar.

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket, Rättsmedicinalverket och Socialstyrelsen att sammanställa, analysera och presentera statistik avseende dödsfall till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar.

Myndigheterna ska

  • ta fram en rapport med fakta. Rapporten ska beskriva dödsfallen ur relevanta perspektiv och bakomliggande orsaker. Den ska presentera och sätta fakta och statistik i sitt sammanhang. Detta så att resultaten kan förstås och tolkas av en bred målgrupp utan expertkunskaper. Rapporten ska sammanfattande analysera och redovisa slutsatser.
  • beskriva likheter och skillnader i registrerings- och rapporteringspraxis mellan Sverige och övriga i Norden, europeiska länder och internationellt. Myndigheterna ska analysera betydelsen av skillnaderna. Rapportens kunskaper ska kunna användas för att främja hälsa och förebygga psykisk ohälsa och narkotikarelaterade dödsfall.

Socialstyrelsen samordnar Socialstyrelsen. Det genomförs i samverkan mellan berörda myndigheter och andra relevanta aktörer.

Myndigheterna redovisar gemensamt till Regeringskansliet senast den 1 juni 2022.