Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag att kartlägga och analysera administrativa kostnader för kommuner och regioner Diarienummer: Fi2021/00762

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Statskontoret att analysera och göra en övergripande kartläggning av de administrativa kostnader som följer av olika typer av statlig styrning som riksdagen, regeringen och de statliga myndigheterna utövar inom olika kommunala verksamhetsområden.

Ladda ner:

Statskontoret ska identifiera områden eller processer där de administrativa kraven är särskilt omfattande och innebär en hantering som är bristfälligt samordnad eller utformad, inte digitaliserad, eller där kostnaderna för administrationen på annat sätt är höga.

Statskontoret ska bedöma vilka områden och processer som regeringen bör prioritera i arbetet med att minska de administrativa kostnader som uppstår till följd av statens styrning av kommuner och regioner, samt föreslå åtgärder som staten kan vidta i sin styrning för att minska dessa kostnader. Myndigheten ska också bedöma de effektiviseringsvinster som kan uppstå av sådana åtgärder.

Statskontoret ska även föreslå lämpliga åtgärder som staten kan vidta för att underlätta för kommuner och regioner att hantera riktade statsbidrag.

Statskontoret ska senast den 30 oktober 2021 lämna en lägesuppdatering och senast den 31 maj 2022 slutredovisa uppdraget till regeringen