Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag att genomföra TID – en studie av tidsanvändning bland kvinnor och män Diarienummer: A2019/01121

Publicerad

Regeringen ger Statistiska centralbyrån (SCB) i uppdrag att genomföra TID – en studie av tidsanvändning bland kvinnor och män. TID ska genomföras huvudsakligen enligt den metod och det upplägg som SCB beskrivit i rapporten Pilotstudie av tidsanvändning bland kvinnor och män. SCB får dock utveckla metod och upplägg i den utsträckning myndigheten finner det nödvändigt för att i så hög grad som möjligt uppfylla syftet med studien. Syftet är framför allt att mäta kvinnor och mäns tidsanvändning med fokus på det obetalda hem- och omsorgsarbetet.

Ladda ner:

För uppdragets genomförande får SCB använda högst 4 500 000 kronor under 2021. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagspost 12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen av medel för innevarande år ska lämnas senast den 1 december 2021. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Samma datum ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2022 till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet). Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

SCB ska i arbetet samverka med Jämställdhetsmyndigheten.