Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag att främja arbetet mot korruption i den offentliga förvaltningen

Publicerad

Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att främja ett utvecklat arbete mot korruption vid de statliga förvaltningsmyndigheterna enligt en särskilt framtagen handlingsplan mot korruption. I uppdraget ingår att utveckla stöd för ett strukturerat arbetssätt mot korruption.

Ladda ner:

Därutöver ska ett stöd för analys av korruptionsrisker tas fram. Statskontoret ska även inrätta ett forum för samverkan där Brottsförebyggande rådet, Ekonomistyrningsverket, Polismyndigheten, Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten ingår.

Statskontoret ska lämna lägesbilder över myndigheternas arbete mot
korruption till regeringen (Finansdepartementet) den 30 juni 2021 och i
samband med slutredovisningen av uppdraget. Uppdraget ska slutredovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 31 december 2023.