Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag om förstärkt tillsyn av socialtjänstens handläggning av ärenden som rör barn och unga Diarienummer: S2020/08835

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att under 2021 och 2022 stärka tillsynen av socialtjänstens arbete med stöd och skydd till barn och unga.

Ladda ner:

IVO ska särskilt ta hänsyn till de rättigheter som följer av FN:s konvention om barnets rättigheter, den så kallade barnkonventionen.

Myndigheten ska hämta kunskap och erfarenheter från Socialstyrelsen, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Sveriges Kommuner och Regioner och Barnombudsmannen.

Senast den 29 januari 2021 ska IVO redovisa en plan för tillsyn 2021 och 2022. Den 1 mars 2023 ska IVO lämna en samlad redovisning av uppdraget till Socialdepartementet.

Genvägar