Uppdrag att stärka förutsättningarna för en robust livsmedelsförsörjning vid kriser och höjd beredskap Diarienummer: N2020/02294

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Livsmedelsverket och Statens jordbruksverk (Jordbruksverket) att tillsammans analysera och redogöra för lärdomarna som utbrottet av det nya coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19, gett avseende livsmedelsförsörjningen.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att utifrån erfarenheterna av pandemin lämna förslag till åtgärder och arbetsformer som kan bidra till att stärka förutsättningarna för en robust livsmedelsförsörjning i händelse av samhällsstörningar, kriser och vid höjd beredskap och då ytterst krig.
Analysen ska inkludera en redovisning, i stora drag, av förhållanden inom livsmedelskedjan och även andra sektorer om förhållandena påverkar eller riskerar att påverka livsmedelsförsörjningen.

Myndigheterna ska beakta att förslagen till åtgärder är förenliga med EU-rätt och internationell rätt och eventuella budgetära konsekvenser av förslagen ska redovisas. Vid behov ska även förslag till finansiering lämnas.

Myndigheterna ska under arbetets gång samråda med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Försvarsmakten samt i största möjliga utsträckning också inhämta erfarenheter och synpunkter från andra berörda myndigheter och aktörer inom de olika leden i livsmedelskedjan.

Uppdraget ska delredovisas muntligen till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 november 2020 och slutredovisas, i en gemensam skriftlig rapport, till regeringen (Näringsdepartementet), senast den 31 mars 2021.