Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag att införa ett intensivår Diarienummer: A2020/00220, A2020/02108

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen att införa ett intensivår inom etableringsprogrammet, som regleras i förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Från och med den 15 april 2021 ska nyanlända kvinnor och män kunna ges möjlighet att delta i ett intensivår.

Ladda ner:

Arbetsförmedlingen ska samverka med kommunerna och Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua), samt föra en nära dialog med andra relevanta aktörer såsom Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Statens skolverk, Folkbildningsrådet och arbetsmarknadens parter.

Arbetsförmedlingen ska löpande informera Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) under arbetets gång.

Arbetsförmedlingen ska senast den 14 januari 2022 redovisa hur myndigheten har infört intensivåret och hur myndigheten har arbetat med intensivåret efter införandet, inklusive hur tilldelade medel har använts. I redovisningen ska könsfördelning framgå samt hur Arbetsförmedlingen säkerställt att ett jämställdhetsperspektiv genomsyrar intensivåret. Arbetsförmedlingen ska använda sina erfarenheter av arbetet med intensivåret i sin övriga verksamhet, särskilt i arbetet med deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin. Arbetsförmedlingen ska redovisa vilka erfarenheter från intensivåret som kommit till användning i jobb- och utvecklingsgarantin.