Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att förbereda och vidta åtgärder inom regionalfondsprogrammen för att möta effekterna av covid-19-utbrottet Diarienummer: N2020/00768/RTL

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket, att i samverkan med regioner och Gotlands kommun, förbereda och vidta de åtgärder som behövs för att besluta om insatser för att möta effekterna av covid-19-utbrottet. Detta ska ske med beaktande av de möjligheter som ges i kommissionens investeringsinitiativ mot effekter av coronavirus samt vara i linje med nuvarande EU-regelverk.

Ladda ner:

Insatserna ska finansieras med stöd av återstående ej beslutade medel inom regionalfondsprogrammen för programperioden 2014–2020 inom målet investeringar för tillväxt och sysselsättning. Åtgärder som kan vidtas med stöd av regionalfondprogrammen ska gå till sektorer där behovet är som störst. Fokus bör främst vara på åtgärder för att finansiera rörelsekapital inom små och medelstora företag. Analys av behovet och hantering av eventuella ändringar i regionalfondsprogrammen bör göras skyndsamt.

Tillväxtverket ska löpande informera Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och redovisa uppdraget i samband med de årliga genomföranderapporterna i enlighet med EU-regelverket.