Regeringsuppdrag från

Uppdrag att förbereda hantering av stöd till lokalt ledd utveckling för programperioden 2021–2027 Diarienummer: N2019/03104/JL, N2019/02805/JL, N2018/05749/JL (delvis)

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Statens jordbruksverk (Jordbruksverket) att vidta förberedande åtgärder för att möjliggöra stöd från Europeiska jordbruks-fonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) till lokalt ledd utveckling (LLU) under perioden 2021–2027.

Ladda ner:

Åtgärderna ska möjliggöra stöd i enlighet med de krav som anges i

  • förslaget KOM(2018) 375 slutlig till Europaparlamentets och rådets förordning om  gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Samman­håll­nings­fonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrument för gränsförvaltning och visering (CPR),
  • förslaget KOM(2018) 392 slutlig till Europaparla­mentets och rådets förordning om fastställande av regler om stöd för de strategiska planer som medlemsstaterna ska upprätta inom ramen för den gemensamma jordbruks­politiken och som finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) samt om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013  (CAP).

I detta förberedande arbete ingår att ta fram ett förslag på struktur för administration för genomförande av lokalt ledd utveckling och på metod för ändamålsenlig uppföljning av måluppfyllelse och genomförande. De av Jordbruksverket framtagna kriterierna för urval av utvecklingsstrategier ska utformas så att de premierar lokala utvecklingsstrategier som med en effektiv administration i hög grad kan bidra till att uppfylla EU:s mål och prioriteringar för den strategiska planen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Jordbruksverket ska föreslå en metod för att säkerställa korrekt och effektiv förvaltning samt att strategierna utformas med hänsyn till utvecklingsbehov och potential inom området, där även erfarenheterna från arbetet med flera fonder bör tas tillvara i så stor utsträckning som möjligt, där dessa anses bidra till utveckling av landsbygder och mindre tätorter. I uppdraget ingår också att undersöka vad som erfordras för att lokalt ledd utveckling ska kunna tillämpas rikstäckande för landsbygderna och lämna förslag på olika lösningar för att uppnå det. Jordbruksverket ska också föreslå avgränsningen för tätortsstorlek för stöd till lokalt ledd utveckling.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 21 augusti 2020.