Erbjudande till regionerna och Gotlands kommun att ta fram förslag till regionala program för Europeiska regionala utvecklingsfonden, programperioden 2021–2027 Diarienummer: N2020/00899/RTL

Publicerad

Regeringen erbjuder regionerna och Gotlands kommun att ta fram förslag till regionala program för Europeiska regionala utvecklingsfonden inom målet Investering för sysselsättning och tillväxt för programperioden 2021–2027 och respektive programområde.

Ladda ner:

De regionala programmen ska utarbetas i följande programområden:

  • Övre Norrland (Norrbottens och Västerbottens län)
  • Mellersta Norrland (Jämtlands och Västernorrlands län)
  • Norra Mellansverige (Dalarnas, Gävleborgs och Värmlands län)
  • Östra Mellansverige (Uppsala, Södermanlands, Örebro, Västmanlands och Östergötlands län)
  •  Stockholm (Stockholms län)
  •  Västsverige (Västra Götalands och Hallands län)
  • Småland och öarna (Kalmar, Kronobergs, Jönköpings och Gotlands län)
  • Skåne och Blekinge (Skåne och Blekinge län)

Utarbetandet av förslag till regionala program inom Europeiska regionala utvecklingsfonden ska ske i dialog med Tillväxtverket och andra berörda statliga myndigheter.

Programmen ska baseras på EU-kommissionens nedanstående förslag, dock med beaktande av att rättsakterna ännu inte är antagna.

  • KOM (2018) 375 slutlig, Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering, och
  • KOM (2018) 372 slutlig, Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden.

Hänsyn ska vidare tas till förslaget till EU:s långsiktiga budget (MFF).

I utarbetandet av förslag till program ska samråd ske med Rådet för Europeiska Socialfonden i Sverige samt de aktörer som på regional nivå tar fram förslag på program inom gränsöverskridande samarbetsprogram (Interreg) respektive de aktörer som har i uppgift att hantera stöd och ersättningar inom den gemensamma jordbrukspolitiken.

Förslag till regionala program ska utarbetas i enlighet med bilagan till detta beslut.

Samtliga regioner och Gotlands kommun ska senast den 14 april 2020 redovisa till regeringen (Näringsdepartementet) om de accepterar att genomföra erbjudandet eller inte. Redovisningen ska även innehålla förslag på vilken region alternativt Gotlands kommun som föreslås vara samordnande aktör inom respektive programområde.

Förslag till regionala program inom Europeiska regionala utvecklingsfonden, i enlighet med mall för programmen (bilaga V i KOM (2018) 375 slutlig), ska lämnas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 15 oktober 2020. Avstämning ska ske med Regeringskansliet (Näringsdepartementet) under arbetets gång.

Skälen för regeringens beslut

Medlemsstaterna ska utarbeta program för att genomföra Europeiska regionala utvecklingsfonden för perioden 1 januari 2021–31 december 2027 i enlighet med artikel 16 i kommissionens förslag till gemensamma bestämmelser (KOM (2018) 375 slutlig).

Regionerna och Gotlands kommun ansvarar för genomförandet av de uppgifter som anges i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar. I lagen anges att de ska utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling, samordna insatser för genomförandet av strategin, besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete samt att upprätta och fastställa en länsplan för regional transportinfrastruktur. Regionerna och Gotlands kommun erbjuds att utforma förslag till regionala program inom Europeiska regionala utvecklingsfonden för programperioden 2021–2027.

Under programperioden 2021–2027 kommer hela Sverige, enligt kommissionens förslag till regelverk, omfattas av strukturfondsmedel inom målet Investering för sysselsättning och tillväxt. Sverige omfattas också av målet Europeiskt territoriellt samarbete.