Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till Statskontoret att utvärdera satsningarna på Brottsförebyggande rådet Diarienummer: Ju2019/02929/KRIM

Publicerad

Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att utvärdera de satsningar som har gjorts på Brottsförebyggande rådet (Brå) sedan 2013.

Ladda ner:

Statskontoret ska analysera hur Brå har använt resurstillskotten och hanterat förtydligandena av sina uppgifter. Statskontoret ska göra en bedömning av om och på vilka sätt syftet att stärka Brås roll som rättsväsendets kunskapscentrum har uppnåtts. Statskontoret ska också göra en bedömning av hur Brås stöd och samordning av det brottsförebyggande arbetet har utvecklats. Om syftet med satsningarna i någon mån inte har uppnåtts eller verksamheten inte har utvecklats på det sätt Brå har planerat för, ska Statskontoret beskriva vilka interna eller externa faktorer som kan förklara detta. I uppdraget ingår också att vid behov lämna konkreta förslag på hur Brås verksamhet skulle kunna vidareutvecklas, inom ramen för befintliga resurser. Utvärderingen ska inte omfatta verksamheten vid Center mot våldsbejakande extremism.

Statskontoret ska inom ramen för uppdraget inhämta information och
kunskap från Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Domstolsverket, Kriminalvården, Sveriges Kommuner och Landsting samt Justitiedepartementet. Vid behov ska information och kunskap även inhämtas från andra relevanta aktörer och källor. De närmast berörda myndigheternas erfarenheter av Brås verksamhet samt dess betydelse för myndigheternas verksamhetsutveckling och för stödet och samordningen av det brottsförebyggande arbetet ska belysas.

Statskontoret ska löpande informera Justitiedepartementet om uppdragets genomförande. Uppdraget ska redovisas skriftligen till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 1 juni 2020.