Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till MSB att genomföra riktade utbildningsinsatser på informationssäkerhetsområdet till offentlig sektor Diarienummer: Ju2019/03057/SSK

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att genomföra riktade utbildningsinsatser till statliga myndigheter, kommuner och landsting för att höja nivån på informationssäkerhetsarbetet i offentlig sektor. MSB ska även vid behov särskilt utveckla stöd till mindre myndigheter.

Ladda ner:

Uppdraget ska genomföras i samverkan med Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) i de delar det rör den förvaltningsgemensamma digitaliseringen. I de delar av uppdraget som berör utbildningsinsatser gentemot kommuner och landsting ska MSB genomföra uppdraget i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och vid behov med länsstyrelserna.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 1 mars 2021.