Uppdrag att genomföra informations- och kunskapshöjande åtgärder inom området omställning av transportsystemet till fossilfrihet Diarienummer: N2019/01344/TS

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Trafikverket att, genom informations- och kunskapshöjande åtgärder, bidra till att det av riksdagen beslutade klimatmålet, att växthusgasutsläppen från inrikes transporter exklusive inrikes luftfart ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010, nås, samt skapa förutsättningar för att Sverige har nettonollutsläpp senast år 2045.

Ladda ner: