Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att verka för en enhetlig digital tillämpning av plan- och bygglagen Diarienummer: N2017 /07 543/PBB

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Boverket att, i enlighet med vad som anges under rubriken Närmare om uppdraget, verka för en effektiv och enhetlig digital tillämpning av plan- och bygglagen (2010:900). Boverkets uppdrag innefattar att främja utvecklingen av digitala standarder, klargöra roller och ansvar mellan aktörer för en digital utveckling inom samhällsbyggnadsprocessen. Boverket ska vid behov lämna författningsförslag som innebär krav på digital planerings- och bygginformation, standarder, gränssnitt och informationsflöde mellan samhällsbyggandets aktörer.

Ladda ner:

Skälen för regeringens beslut

Det finns sedan en längre tid en stor mängd "digitala byggstenar" inom
samhällsbyggnadsprocessen. Digitalisering har till viss del genomförts i vissa kommuner och inom flera statliga myndigheter, som tillhandahåller
information och annat underlag till processen, men resultatet har blivit
fragmenterat, dvs. det ser olika ut och det saknas standardiserade process-, informations-, informationsutbytes- och applikationsmodeller samt gränssnitt.

Denna fragmentering inom samhällsbyggnadsprocessen har medfört att den mängd projekt och aktiviteter som tidigare genomförts inte fullt ut dragit nytta av digitaliseringens möjligheter. Det finns, som ett exempel, i dag stöd för att med digital teknik ta fram digitala detaljplaner, men det finns stora brister i möjligheterna att hantera informationsflöden mellan myndigheter eller göra sammanställningar av gällande planer.

Regeringen har gett uppdrag till Lantmäteriet och Boverket att kartlägga
pågående aktiviteter för digitalisering och analysera behovet av att föreskriva standarder för informationsutbyte avseende grundkarta och detaljplan ( dnr N2017 /05421/PBB och N2017 /05567 /PBB).

Uppdragen är viktiga steg, men det krävs betydligt större insatser för att nå regeringens mål om en enhetlig och effektiv digital samhällsbyggnadsprocess. Regeringens målsättning är en effektiv digital samhällsbyggnadsprocess som är till nytta för medborgare, företag, kommuner, landsting, myndigheter och andra aktörer. Det kan bidra till att förenkla för medborgare och företag inom byggsektorn i sina myndighetskontakter samt att förenkla kontakterna mellan myndigheter.

Den övergripande målsättningen är en effektivare plan- och bygglag, som kan bidra till ett ökat bostadsbyggande och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. För att nå regeringens mål om en digital samhällsbyggnadsprocess finns behov av standarder och enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen i digital miljö. De olika underlagen, handlingarna och besluten måste finnas digitalt på ett standardiserat sätt och i sådant format att de kan återanvändas i andra aktörers processer. Det räcker inte med att detaljplaner samt andra planer och myndighetsbeslut finns digitalt i form av exempelvis skannade plankartor.

Inom ramen för regeringens strategiska samverkansprogram Smarta städer har digitaliserad planprocess lyfts som ett prioriterat område. En särskild arbetsgrupp har fokuserat på detta område och lyft behovet av ökad kompetens som en viktig framtidsfråga.

...

Rapportering

Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2020 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Regeringskansliet (Näringsdepartementet) ska informeras löpande under arbetets gång.