Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att genomföra kartläggning och analys av hur väl AI och maskininlärning kommer till användning i svensk industri och i det svenska samhället Diarienummer: N2017/07836/FÖF

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Verket för innovationssystem (Vinnova) att genomföra samverkansprojekt för att utnyttja digitaliseringens potential för ökad konkurrenskraft hos svensk industri. Detta genom en kartläggning och analys av hur väl artificiell intelligens (Al) och maskininlärning kommer till användning i svensk industri, offentlig sektor och det svenska samhället samt vilken potential som kan realiseras genom att stärka användningen.

Ladda ner:

Vinnova ska i uppdraget:

– kartlägga och analysera potentialen i att använda AI och angränsande
tekniker i svensk industri i synnerhet och i svenskt näringsliv och
offentlig verksamhet i allmänhet,

– kartlägga och beskriva hur Sverige ligger till i dag inom AI-området,
särskilt vad gäller kompetenstillgång och kompetensförsörjning via
utbildning och fortbildning, men också vad gäller forskning och
offentliga insatser för att tillämpa AI i olika branscher och
samhällssektorer,

– analysera hur långt Sverige har kommit för att ta vara på
möjligheterna med AI och belysa flaskhalsar som kan utgöra
begränsande faktorer för nyttiggörande.

Vinnova ska under genomförandet av uppdraget inhämta synpunkter från Vetenskapsrådet avseende den del av uppdraget som avser kartläggning och analys av forskningsläget. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast
den 30 april 2018.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.