Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag att beskriva, kartlägga och analysera mål om överprövning av offentlig upphandling Diarienummer: Fi2017/02676/OU

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen ger Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att, i samverkan med Konkurrensverket, göra en kartläggning och analys av mål i domstol om överprövning enligt lagen om offentlig upphandling eller den numera upphävda lagen om offentlig upphandling.

I uppdraget ingår att:

 • Kartlägga ett slumpmässigt urval av mål om överprövning av upphandlingar och avtals giltighet, som avgjorts av förvaltningsrätter. Kartläggningen ska omfatta bl.a.
  - vad upphandlingarna i de aktuella målen avsett,
  - vilka upphandlingsförfaranden som använts eller om det rört sig om direktupphandling, och
  - typ av upphandlande myndighet och typ av leverantör (t.ex. stort, medelstort eller litet företag).
  Vid bedömningen av vilka upphandlingsmål som ska ingå i under-sökningen ska säkerställas att ett så representativt urval som möjligt uppnås. Detta innebär bl.a. att undersökningen ska avse ett större antal mål under en längre tidsperiod. För mål där förvaltningsrättens avgörande har överklagats till kammarrätt eller Högsta förvaltningsdomstolen ska kartläggningen omfatta även dessa instansers avgöranden.
 • Kategorisera och analysera i vilket skede av upphandlingarna begäran om överprövningar gjorts och på vilka grunder upphandlingarna har begärts överprövade.
 • För varje instans kartlägga i vilken utsträckning som en leverantör har vunnit framgång med att åberopa en viss grund och om åberopandet av vissa grunder oftare leder till framgång än andra. Vidare ska en kartläggning och analys göras av i vilken omfattning som leverantörer, vid den slutliga prövningen av målen, har fått helt eller delvis bifall till sin talan.
 • Göra en undersökning bland leverantörer, samt advokater och andra med erfarenhet av att uppträda som ombud i domstol, om vilka överväganden som görs dels inför en ansökan om överprövning, dels om vid vilken tidpunkt en sådan ansökan bör ges in.
 • Kartlägga i vilken utsträckning som upphandlande myndigheter och leverantörer företräds av juridiska ombud och analysera hur denna omständighet förhåller sig till att parten helt eller delvis vinner framgång i målet eller till benägenheten att överklaga förvaltningsrätternas avgöranden.
 • Analysera om leverantörer i vissa branscher är mer eller mindre benägna att ansöka om överprövning och vad orsakerna till detta kan vara.
 • Göra en bedömning av det samlade resultatet och redovisa en analys av detta.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 15 december 2017.