Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till Brottsförebyggande rådet om förstärkt stöd och samordning av det brottsförebyggande arbetet

Publicerad

Regeringen ger Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att lämna förslag på hur det lokala brottsförebyggande arbetet kan förstärkas och utvecklas genom förbättrad nationell samordning.

Ladda ner:

De förslag som lämnas ska syfta till att skapa en ökad förmåga hos berörda aktörer att förebygga brott, såväl enskilt som i samverkan med andra. I uppdraget ingår att:

  • Övergripande redogöra för hur utvecklingsbehoven för det lokala brottsförebyggande arbetet ser ut och analysera inom vilka områden det finns behov av ett förstärkt stöd och en tydligare nationell samordning. 
  • Lämna förslag på hur det befintliga stödet till lokalt brottsförebyggande arbete skulle kunna förstärkas för att tillgodose de behov som identifierats. 
  • Lämna förslag på hur en nationell stöd- och samordningsfunktion för det brottsförebyggande arbetet kan konstrueras vid Brå och föreslå vilka uppgifter en sådan funktion bör ha. En bedömning av hur funktionens verksamhet kan utvecklas på sikt ska också lämnas. 
  • Lämna förslag på hur en särskild samordnare kan knytas till myndigheten och vilka uppgifter en sådan bör ha.
  • Överväga behovet av ett förstärkt regionalt engagemang för brottsförebyggande arbete, exempelvis genom länsstyrelserna. 
  • Överväga behovet av ett nationellt brottsförebyggande samverkansnätverk och, om behovet finns, lämna förslag på hur ett sådant bör konstrueras, med hänsyn tagen till befintliga samverkansstrukturer inom området.
  • Redovisa kostnader för de lämnade förslagen.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2015.

Pressmeddelande: Regeringen ger uppdrag till Brå