Sanktioner mot Venezuela

Beskrivning av sanktionerna

Vapenembargo

Vapenembargot innebär att försäljning, leverans, överföring och export av vapen och vapenrelaterad materiel av alla slag är förbjudet. Vidare föreskrivs att ett förbud även råder mot tekniskt bistånd, förmedlingstjänster och andra tjänster med koppling till militär verksamhet.

Embargo mot viss utrustning

Embargo mot viss utrustning omfattar försäljning, leverans, överföring och export av utrustning som skulle kunna användas för internt förtryck mot den venezuelanska befolkningen. Exempel på sådan utrustning skulle kunna vara hjälpmedel för att bedriva övervakning och avlyssning av telekommunikation och internet hos civilbefolkningen. Även tillhandahållande av finansiering av och ekonomiskt stöd till denna typ av utrustning beläggs med förbud.

Reserestriktioner

Personer som är ansvariga för allvarliga kränkningar, brott mot de mänskliga rättigheterna eller förtyck mot det civila samhället och den demokratiska oppositionen förbjuds från inresa till och transitering genom EU:s medlemsstater. En lista med personer som omfattas av restriktionerna kommer att upprättas av EU:s medlemsstater.

Frysning av tillgångar

Alla tillgångar och ekonomiska resurser som ägs, innehas eller kontrolleras av fysiska och juridiska personer som är ansvariga för allvarliga kränkningar, brott mot de mänskliga rättigheterna eller förtyck mot det civila samhället och den demokratiska oppositionen ska frysas.

Relevanta EU-dokument

EU:s restriktiva åtgärder mot Venezuela regleras i rådsbeslut 2017/2074/GUSP av den 13 november 2017. De unionsrättsliga delarna av åtgärderna regleras i rådsförordning (EU) 2017/2063.

Vänligen se EU Sanctions Map och EUR-Lex (länkar nedan) för uppdaterad information om gällande rättsakter.

Ansvariga svenska myndigheter

Regeringen har uppdragit åt Försäkringskassan, Finansinspektionen och Kommerskollegium att vara behöriga myndigheter för prövning av olika frågor med anknytning till restriktiva åtgärder avseende Venezuela.

Försäkringskassan beviljar undantag från frysning av tillgångar, dock inte vad gäller rutinmässig förvaltning (se Finansinspektionen).

Finansinspektionen tar emot uppgifter om frysta konton samt beviljar undantag från frysning av tillgångar vad gäller rutinmässig förvaltning.

Kommerskollegium beviljar tillstånd till frigörande från frysning av tillgångar avseende andra än fysiska personer (juridiska personer, enheter och organ), dock inte för rutinmässig förvaltning (se Finansinspektionen).

Inspektionen för strategiska produkter hanterar frågor om undantag från förbudet att leverera utrustning som kan användas för internt förtryck samt vissa frågor rörande undantag för tjänster i anslutning till enligt vapenembargot förbjudna varor.

Bakgrund till sanktionerna

Den redan allvarliga situationen i Venezuela har förvärrats ytterligare under 2017. En ny så kallad grundlagsförsamling upprättades genom kritiserade val och har försökt underminera andra legitima och konstitutionella institutioner, såsom främst det demokratiskt valda parlamentet. Grundlagsförsamlingen har starkt kritiserats internationellt och har inte erkänts av EU. Ett antal oppositionspolitiker har gripits under året och EU har krävt att de och andra politiskt frihetsberövade personer omedelbart släpps. EU har också manat till konstruktiv dialog mellan regering och oppositionen.

Även Venezuelas ekonomiska situation är mycket allvarlig. Landet uppskattas ha skulder på upp mot 150 miljarder USD och inflationen har nått nya rekordnivåer. I november 2017 sänkte kreditvärderingsinstitutet Standard and Poor's Venezuelas långsiktiga rating till "selektiv default". Som en konsekvens av detta lider befolkningen av akut brist på mat och mediciner.

Mot bakgrund av den fortsatta försämringen av situationen i Venezuela med avseende på demokratin, rättsstatens principer och respekt för de mänskliga rättigheterna har unionen upprepade gånger uttryckt sin oro. Venezuelanska politiska aktörer och institutioner har uppmanats att arbeta på ett konstruktivt sätt för att nå en lösning på krisen i landet med fullständig respekt för rättsstatsprincipen, de mänskliga rättigheterna och de demokratiska institutionerna.

Kontakt