Sanktioner mot Sydsudan

Beskrivning av sanktionerna

Vapenembargo och förbud mot tillhandahållande av vissa tjänster

Att från EU direkt eller indirekt tillhandahålla, försälja eller överföra av vapen samt relaterad materiel, inklusive ammunition, militära fordon och utrustning, paramilitär utrustning eller tillhörande reservdelar till Sydsudan är förbjudet. Det är även förbjudet att erbjuda tekniskt och finansiellt bistånd kopplat till militära aktiviteter. Undantagen från dessa sanktioner är materiel som kan behövas för Afrikanska unionen, FN och EU i deras krishanteringsinsatser. Undantag gäller också specifikt för materiel avsedd för minröjning, under förutsättning att exporten i förväg har godkänts av behörig nationell myndighet.

Reserestriktioner

Personer som hindrar den politiska processen i Sydsudan, bland annat genom våldshandlingar och överträdelser av avtal om eld upphör, och personer ansvariga för MR-brott i Sydsudan kan förbjudas att inresa i eller transitera genom EU-länderna. Detsamma gäller med sådana personer anknutna personer. Denna typ av åtgärder kan beslutas självständigt av EU eller på liknande grunder av FN:s sanktionskommitté.

Frysning av tillgångar

Alla tillgångar som direkt eller indirekt ägs eller kontrolleras av personer som upptagits på EU:s eller FN:s lista enligt punkt 2 ska frysas. Det är också förbjudet att göra penningmedel eller andra tillgångar tillgängliga för dem.

Relevanta EU-dokument

I november 2011 efter Sudans delning utsträcktes det vapenembargo som gällde för landet till att även gäller den nya staten Sydsudan genom ändringar i det rådsbeslut och den EU-förordning som då gällde. Efter en ändring sommaren 2014 tillskapades en egen sanktionsregim mot Sydsudan. Sedan även FN-sanktioner införts regleras numera sanktionerna samlat av rådsbeslut 2015/740/GUSP som antogs den 7 maj 2015.  De unionsrättsliga delarna regleras numera samlat genom EU-förordning 2015/735 antagen samma dag. Vilka personer som omfattas av de riktade sanktionerna enligt ovan framgår av bilagor till de båda rättsakterna, med en förteckning för av FN listade och en för av EU självständigt listade.

Vänligen se EU Sanctions Map och EUR-Lex (länkar nedan) för uppdaterad information om gällande rättsakter.

Ansvariga svenska myndigheter

Inspektionen för strategiska produkter (ISP) hanterar vissa undantag från vapenembargot och förbudet mot tillhandahållande av vissa tjänster.

Försäkringskassan är behörig myndighet för att bevilja undantag från frysning av tillgångar vad gäller listade fysiska personer.

Kommerskollegium är behörig myndighet för att bevilja undantag från frysning av tillgångar vad gäller listade juridiska personer.

Finansinspektionen ansvarar för att ta emot rapporter om frysta tillgångar samt undantag från frysning för eventuella förvaltningskostnader.

Migrationsverket och Sveriges utlandsmyndigheter ansvarar för tillämpningen av reserestriktioner.

Länkar till de aktuella myndigheterna finns längre ner på sidan.

Bakgrund till sanktionerna

FN införde 2004 ett vapenembargo mot de väpnade grupperna i Darfur i Sudan vilket senare utökades till alla parter i konflikten i Sudan. (Läs mer om bakgrunden till detta under fliken Sudan.)

EU har i sin tur tagit beslut om att implementera vapenembargot samt andra FN-beslutade sanktioner mot Sudan. När Sudan delades i juli 2011 och Sydsudan blev en självständig stat beslöt EU att justera vapenembargot till att gälla båda staterna. Detta framgick dock endast genom en omformulering av då gällande rådsbeslut och EU-förordningar om sanktionerna mot Sudan.

I december 2013 utbröt inbördeskrig i Sydsudan då två grupperingar inom regeringspartiet SPLM (Sudan People's Liberation Movement) började strida mot varandra. Internationella samfundet har under ledning av IGAD (Intergovernmental Authority on Development) försökt åstadkomma eldupphör men de gånger som förhandlingarna lett till ett avtal har parterna inte hållit sig till det. För att understödja genomförandet av dessa fredsförhandlingar förklarade EU:s ministerråd i mars 2014 att det var redo att överväga införande av riktade sanktioner mot personer som hindrar den politiska processen i Sydsudan. I samband med införandet av sådana åtgärder i juli 2014 mot vissa personer beslöt EU att dela upp den gamla sanktionsregimen mot både Sudan och Sydsudan så att vardera land omfattas av en egen sanktionsregim.

Med anledning av den fördjupade humanitära krisen i Sydsudan och fortsatta övergrepp mot de mänskliga rättigheterna antog FN:s säkerhetsråd i mars 2015 resolution 2206 (2015) som innebar att även FN införde en möjlighet att införa individuellt riktade sanktioner mot personer som en sanktionskommitté utpekar. Med anledning av detta omarbetades EU:s befintliga regelverk så att även FN-beslutade åtgärder innefattas. 

Kontakt