Sanktioner om mänskliga rättigheter - Iran

Sanktioner om mänskliga rättigheter

Beskrivning av sanktionerna

Reserestriktioner

Förbud råder mot inresa till eller transitering genom EU för personer som är ansvariga för allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter i Iran. De personer som särskilt avses nämns under avsnittet Bakgrund till sanktionerna. De personer som omfattas av de restriktiva åtgärderna framgår av förteckningarna i bilagorna till relevanta rådsbeslut (se EU Sanctions Map och EUR-lex, länkar nedan).

Frysning av tillgångar

Alla tillgångar och ekonomiska resurser m.m som tillhör personer eller enheter som är ansvariga för allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter i Iran ska frysas. Inte heller får några tillgångar eller ekonomiska resurser göras tillgängliga till förmån för sådana personer och enheter. De personer och enheter som omfattas av de restriktiva åtgärderna framgår av förteckningarna i bilagorna till relevanta rådsförordningar och är vad avser personerna desamma som de som är föremål för reserestriktioner (se EU Sanctions Map och EUR-Lex, länkar nedan).

Förbud mot export m.m. av utrustning som kan användas för internt förtryck

Det är förbjudet att till Iran sälja, exportera m.m. vissa produkter som kan användas för internt förtryck. De produkter som omfattas av förbudet framgår av en förteckning i bilagan till relevant rådsförordning (se EU Sanctions Map och EUR-lex, länkar nedan). Motsvarande förbud gäller för tekniskt och finansiellt bistånd avseende sådan utrustning. Undantag kan beviljas för sådan utrustning som är avsedd enbart som skydd för EU:s och dess medlemsstaters personal i Iran.

Förbud mot export av viss övervakningsutrustning

Det är förbjudet att sälja, exportera m.m. utrustning, teknik eller programvara som kan användas för övervakning eller avlyssning av internet eller telekommunikation till personer och enheter i Iran eller för användning i Iran, om inte nationell behörig myndighet givit ett förhandstillstånd. De produkter som omfattas av förbudet framgår av en förteckning i bilagan till relevant rådsförordning (se EU Sanctions Map och EUR-lex, länkar nedan). Tillstånd till export m.m. ska inte beviljas om det finns rimliga skäl att anta att utrustningen skulle användas av den iranska regimen för övervakning eller avlyssning av internet eller telekommunikation i Iran. Motsvarande förbud och tillståndskrav gäller för tjänster i anslutning till de aktuella produkterna.

Relevanta EU-dokument

Sanktionerna regleras i rådsbeslut 2011/235/GUSP av den 12 april 2011 som kompletterats genom genomförandebeslut och en rad rådsbeslut. De unionsrättsliga delarna av besluten regleras i rådsförordning (EU) 359/2011 med efterföljande kompletteringar genom genomförandeförordningar. De personer och produkter som omfattas av de beskrivna sanktionerna framgår av bilagorna tillbeslut och förordningar. Sanktionerna har löpande förlängts.

Se EU Sanctions Map och EUR-Lex (länkar nedan) för uppdaterad information om gällande rättsakter.

Ansvariga svenska myndigheter

Migrationsverket och Sveriges utlandsmyndigheter är ansvariga för tillämpningen av reserestriktionerna.

Försäkringskassan kan bevilja undantag från frysning av tillgångar hos fysiska personer, dock inte vad gäller rutinmässig förvaltning (se Finansinspektionen).

Kommerskollegium kan bevilja undantag från frysning av tillgångar hos juridiska personer och enheter, dock inte vad gäller rutinmässig förvaltning (se Finansinspektionen).

Inspektionen för strategiska produkter (ISP) behandlar ansökningar om tillstånd att exportera övervakningsutrustning.

Finansinspektionen tar emot uppgifter om frysta konton samt kan bevilja undantag från frysning av tillgångar vad gäller rutinmässig förvaltning.

Länkar till de aktuella myndigheterna finns längre ner på sidan.

Bakgrund till sanktionerna

EU har uppmärksammat och uttryckt sin oro över den allt sämre situationen för mänskliga rättigheter i Iran och särskilt de försämringar som skett sedan presidentvalet i juni 2009. Antalet avrättningar har ökat markant, grymma straff har utdömts och rättssäkerheten har i många fall varit mycket bristfällig. Företrädare för den iranska oppositionen, fredliga demonstranter, journalister, försvarare av mänskliga rättigheter m.fl. förtrycks, trakasseras och har i vissa fall frihetsberövats för att ha utövat och försvarat sina grundläggande rättigheter. Situationen för vissa minoritetsgrupper, exempelvis baha'ierna, är också mycket allvarlig.

Mot bakgrund härav beslutade EU:s ministerråd den 12 april 2011 att införa restriktiva åtgärder (sanktioner) mot personer som är ansvariga för allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter i Iran samt personer eller enheter med anknytning till dem. Den huvudsakliga målgruppen är högre befattningshavare inom den iranska administrationen och vissa politiska företrädare. Sanktionerna riktar sig särskilt mot personer som medverkar i eller är ansvariga för ledning eller genomförande av sådana kränkningar genom angrepp på fredliga demonstranter, journalister, försvarare av mänskliga rättigheter, studenter eller andra personer som försöker försvara sina grundläggande rättigheter, inklusive yttrandefriheten. Vidare riktar sig sanktionerna mot personer som medverkar i eller är ansvariga för ledning eller genomförande av allvarliga kränkningar av rättssäkerheten, tortyr, grym, omänsklig och förnedrande behandling eller urskillningslös, överdriven och ökad användning av dödsstraffet, inbegripet offentliga avrättningar, stening, hängning eller avrättning av ungdomsbrottslingar i strid med Irans internationella åtaganden avseende mänskliga rättigheter. Åtgärderna vidtogs i syfte att förbättra respekten för mänskliga rättigheter i Iran.

Därmed upprättades en ny EU-sanktionsregim mot Iran parallellt med den befintliga FN-initierade sanktionsregimen med anledning av Irans kärn- och missiltekniska program.

Därefter har EU kompletterat de individuellt riktade restriktionerna med ett förbud mot export till Iran av utrustning som kan användas för internt förtryck och förbud mot att förse den iranska regimen med utrustning som kan användas för övervakning eller avlyssning av internet eller telekommunikation i Iran. Utöver det har ytterligare personer förts upp på förteckningen över personer och enheter som omfattas av restriktiva åtgärder. I synnerhet har ett stort antal nya sanktionslistningar beslutats mot bakgrund av Irans brutala och våldsamma hantering av de protester som pågått i landet sedan september 2022.

Kontakt