Sanktioner mot Demokratiska republiken Kongo

Beskrivning av sanktionerna

Vapenembargo

Det är förbjudet att direkt eller indirekt tillhandahålla, försälja eller överföra vapen samt relaterad materiel, inklusive ammunition, militära fordon och utrustning, paramilitär utrustning eller tillhörande reservdelar till alla icke-statliga entiteter och individer som återfinns på DRK:s territorium. Det är även förbjudet att erbjuda tekniskt och finansiellt bistånd i anslutning till vapenembargot. Undantagen från dessa sanktioner är materiel avsedd att uteslutande bistå FN:s stabiliseringsmission i DRK (MONUSCO). Dessutom tillåts tillhandahållandet av icke-dödlig militär utrustning avsedd enbart för humanitär eller skyddande verksamhet. För att bland annat hantera frågor om undantag från vapenembargot har FN:s säkerhetsråd inrättat en sanktionskommitté för DRK (1533-kommittén). Dispenser måste rapporteras till och godkännas av denna för att kunna beviljas av behörig nationell myndighet.

Reserestriktioner

Det är förbjudet för listade personer att resa in till eller passera genom EU. Personer som kan bli föremål för listning är bland andra de som bryter mot vapenembargot, politiska och militära ledare för både kongolesiska och utländska beväpnade grupper som hindrar avväpning, demobilisering och återanpassning eller värvar eller använder barn i väpnade konflikter liksom personer som begår allvarliga brott riktade mot barn eller kvinnor i väpnade konfliktsituationer. Ytterligare kan personer bli föremål för listningar. Detta gäller personer som utför handlingar i DRK som innebär kränkning av de mänskliga rättigheterna eller som utgör brott eller kränkning av internationell humanitär rätt, hindrar humanitärt tillträde, olagligen stöder väpnade grupper i östra DRK genom olaglig handel med naturresurser, agerar för eller på uppdrag av en listad person eller deltar i angrepp mot MONUSCO, FN-personal och mot medlemmar i FN:s expertgrupp för Demokratiska republiken Kongo. Förteckningen över berörda personer upprättas och ändras av FN:s säkerhetsråds sanktionskommitté för DRK som även kan medge undantag i vissa fall. EU genomför löpande sanktionskommitténs beslut.

Frysning av tillgångar

Alla tillgångar och ekonomiska resurser som tillhör listade personer eller enheter ska frysas. Det är även förbjudet att ställa tillgångar eller ekonomiska resurser till förfogande för dem. Kriterierna för listning av personer och, i förekommande fall, enheter är desamma som för reserestriktioner. Som nämns avseende reserestriktioner upprättas och ändras förteckningen av sanktionskommittén. EU genomför löpande sanktionskommitténs beslut. Vissa undantag från frysning kan medges för bland annat humanitära ändamål.

Relevanta EU-dokument

EU införde genom rådsbeslut (GUSP) 2010/788 den 20 december 2010 restriktiva åtgärder mot Demokratiska republiken Kongo (DRK). Rådsbeslutet, som bygger på FN:s sanktionsregim avseende restriktiva åtgärder mot DRK, innehåller en förteckning över personer och enheter som omfattas av reserestriktioner och frysning av tillgångar. Rådsbeslutet har ändrats och förlängts vid ett flertal tillfällen.

De unionsrättsliga delarna av vapenembargot (förbud mot tekniskt och finansiellt bistånd) och reglerna om frysning av tillgångar fanns tidigare i två olika rådsförordningar. Numera är det rådsförordning (EU) 2005/1183 med efterföljande ändringsförordningar som utgör det samlade unionsrättsliga regelverket.

Den 12 december 2016 antogs rådsbeslut (GUSP) 2016/2231 med anledning av att det skapats hinder för valprocessen och att de mänskliga rättigheterna i samband med detta kränkts i DRK. EU beslutade därför att införa EU-autonoma listningskriterier för personer som undergräver en fredlig lösning i DRK eller som är inblandade i allvarliga överträdelser av mänskliga rättigheter.

Vänligen se EU Sanctions Map (länk nedan) för uppdaterad information om gällande rättsakter.

Kontakt