Utbildning för vuxna

Utbildning för vuxna sker till stora delar inom komvux och yrkeshögskolan. I komvux ingår utbildning på grundläggande nivå och gymnasial nivå, utbildning i svenska för invandrare (sfi) samt kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning (tidigare särvux). Inom yrkeshögskolan finns eftergymnasial yrkesutbildning som svarar mot arbetslivets behov och som genomförs i nära samarbete med arbetslivet. Många vuxna studerar också på högskolan och inom folkbildningen.

Ansvariga för utbildning för vuxna

Ansvarigt statsråd

Mats Persson
Mats Persson Utbildnings­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om utbildning för vuxna

  • Yrkeshögskolans utbildningsutbud kan behöva anpassas med anledning av energi- och klimatomställningen

    Foto: Ulrika Westerberg/Regeringskansliet

    Yrkeshögskolan är viktig för att möta de stora kompetensbehoven i hela Sverige. Regeringen ger därför Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) i uppdrag att analysera och redovisa hur yrkeshögskolans utbildningsutbud kan behöva anpassas på längre sikt med anledning av energi- och klimatomställningen i relation till arbetsmarknadens framtida kompetensbehov och svensk konkurrenskraft.

  • Regeringen genomför särskild satsning på regionalt yrkesvux i expansiva regioner

    Foto: Folio

    Under nästa år inför regeringen ett nytt statsbidrag för yrkesinriktad utbildning inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå vid företagsetableringar eller företagsexpansioner, främst i glest befolkade län. Regeringen avser att föreslå att 125 miljoner kronor ska avsättas för ändamålet under 2024, vilket motsvarar cirka 2 000 årsstudieplatser.

Innehåll om vuxenutbildning

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 274 träffar.