Foto: Johnér

Transportsektorn ställer om för klimatet

Transportsektorn står för nära en tredjedel av de fossila utsläppen i Sverige i dag. Det är den sektor som har störst förutsättningar att snabbt kunna ställa om till att bli fossilfri. För att det ska ske krävs det att hela transportsektorn går samman och, att såväl offentlig som privat sektor gör sin del. Regeringen vidtar kraftfulla åtgärder inom många områden. Att vi lyckas är avgörande för att säkra en hållbar framtid och bibehålla Sveriges konkurrenskraft i världen i dag.

Ansvariga statsråd
Tomas Eneroth
Ansvariga departement
Infrastruktur­departementet
Miljö­departementet
  • Sverige stödjer internationella deklarationer för transportsektorns klimatomställning

    Infrastrukturminister Tomas Eneroth var på plats vid FN:s klimatmöte COP26 i Glasgow. Sverige deltar i flera globala initiativ för att öka takten i omställningen till utsläppsfria transporter.

Transportsektorns klimatpåverkan ska minska genom insatser på tre områden som beskrivs i regeringens klimathandlingsplan

Foto på en grön elbuss i stadsmiljö
Förutsättningarna för elektrifierad kollektivtrafik är stora i städerna. Foto: Helsingborgs stad

Transporteffektivitet

I det transporteffektiva samhället är de transporter som utförs så effektiva som möjligt utifrån energi-, miljö- och ekonomiska perspektiv för att åstadkomma tillgänglighet, hållbarhet och konkurrensförmåga. I ett mer transporteffektivt samhälle kan tillgängligheten öka samtidigt som mängden trafik som krävs för att uppnå motsvarande tillgänglighet kan minska.

Foto på en personbil som laddas med el
Hållbara drivmedel, t.ex. el är viktiga för att personbilsflottan ska ställa om Foto: Pierre Henhammar/Regeringskansliet

Hållbara förnybara drivmedel

För att målen ska kunna nås behöver fossila drivmedel fasas ut vilket kommer att kräva dels en omfattande elektrifiering av transportsystemet, dels en övergång till användning av andra hållbara förnybara drivmedel. Både elektrifieringen och övergången till användning av andra hållbara förnybara drivmedel behöver ske i närtid för transporter på väg och successivt även för transporter med sjöfart och flyg.

Foto på ett flygplan uppe i luften
Elflyg är en del av framtidens transporter. Foto: HeartAerospace

Energieffektiva fordon och fartyg

Fordon och fartyg behöver bli effektivare ur klimatsynpunkt. En viktig del är elektrifiering. Ett elfordon eller elfartyg använder bara en femtedel så mycket energi vid körning som ett konventionellt fordon, men resursåtgången kan vara större i andra delar av fordonets livscykel. En annan del är högre krav på utsläpp från fossildrivna fordon i riktning mot att fasa ut bensin- och dieseldrivna bilar. Utveckling av mer aerodynamiska och lättare material för fordon och fartyg för att minska luft- eller vattenmotstånd är också en viktig del.

Omställningen till en fossilfri transportsektor

Alla ska ha förutsättningar att ställa om

Alla delar av samhället behöver ställa om till fossilfrihet, men förutsättningarna skiljer sig åt mellan olika delar av landet, inom kommuner, mellan stadsdelar, mellan människor och mellan olika verksamheter. Samtidigt som landsbygden behöver ges förutsättningar för att ställa om, behöver städer göra en snabbare omställning. Där är tillgången till kollektivtrafik bättre och ofta är avstånden kortare vilket gör det lättare att klara sig utan bil. I städerna finns också stora förutsättningar att samordna godstransporter och välja mer energieffektiva transportsätt. För längre transporter behöver järnvägen och sjöfarten utvecklas och alla trafikslag ställa om till fossilfrihet.

Staten ska gå före

Det sätt på vilket staten bygger, förvaltar och nyttjar transportsystemet ska vara långsiktigt hållbart och samtidigt stimulera en hållbar utveckling av transportsektorn. Miljökrav ställs vid upphandling av byggande, drift och underhåll av statlig transportinfrastruktur. Myndigheterna behöver, utöver att stötta övriga samhället, ställa om för minskad klimatpåverkan från resor och transporter. Det handlar till exempel om att främja virtuella möten, gång, cykel samt kollektivtrafik. Regeringskansliet klimatkompenserar för flygresor utanför EU ETS.

Världsutställning för hållbara innovationer på transportområdet

Genom samverkan mellan akademi, näringsliv och det offentliga kan Sverige kraftsamla för att lösa problem och överbrygga de utmaningar som samhället står inför. Sverige är till exempel ledande i arbetet med att utveckla elvägar och samarbetar kring dessa frågor genom innovationspartnerskapen med Tyskland och Frankrike.

Innehåll om Transportsektorn ställer om för klimatet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 121 träffar.