Elektrifieringskommissionen påskyndar elektrifieringen

Uppdaterad

Elektrifieringskommissionen ska vara ett rådgivande organ för löpande utbyte av erfarenheter mellan regering och företrädare för exempelvis näringsliv, intresseorganisationer, forskningsinstitut, universitet och högskolor, kommuner och regioner.

Inom ramen för uppdraget ska kommissionen:

  • I samråd med berörda aktörer, exempelvis transportköpare, transportföretag, fordonsindustrin, batteriindustrin, aktörer på elmarknaden, intresseorganisationer, kommuner, regioner och statliga myndigheter, identifiera åtgärder som de kan vidta för att takten i elektrifieringen på transportområdet ska öka. Analysen ska innefatta person- och godstransporter inom samtliga trafikslag.
  • Tillsammans med näringslivet och berörda aktörer skyndsamt ta fram en handlingsplan för elektrifiering av de mest trafikerade vägarna i Sverige. Handlingsplanen ska peka ut den övergripande inriktningen för hur samhället gemensamt ställer om transporterna till eldrift genom att tydliggöra ansvarsfördelning och redovisa åtaganden från berörda aktörer.
  • Särskilt fokusera på hur tunga vägtransporter inom de mest trafikerade områdena, inklusive eventuella angränsande områden, på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt kan elektrifieras i en nära framtid, exempelvis i så kallade regionala elektrifieringspiloter som har fokus på statisk laddinfrastruktur.
  • Särskilt belysa elvägars funktion och betydelse i omställningen till eldrivna transporter.
  • Belysa finansieringsfrågor och möjliga affärsmodeller avseende elektrifiering inom samtliga trafikslag.
  • Belysa frågor om miljöeffekter i bred bemärkelse avseende elektrifiering inom samtliga trafikslag.
  • Belysa hur el vid behov snabbt kan dras fram till elväg och laddinfrastruktur för snabbladdning, samt uppskattade kostnader för detta vid olika ambitionsnivåer.
  • Belysa hur elektrifiering via vätgasdrift kan medverka till att uppnå en omställning till elektrifiering av transportsektorn.
  • Belysa effekter på elförsörjningen av att transportsystemet ställer om till eldrift.
  • Genomlysa andra möjligheter till elektrifiering inom transportområdet.

I uppdraget ingår även att analysera och beakta hur digitalisering, uppkoppling och innovativa lösningar ytterligare kan påskynda och effektivisera elektrifieringen inom transportområdet.

Kommissionen ska i sitt arbete ha ett trafikslagsövergripande perspektiv och beakta vikten av hög energieffektivitet i hela transportsystemet.

Åtgärder kopplade till viktiga godsstråk samt åtgärder som främjar samordnade godstransporter, intermodalitet och överflyttning till järnväg och sjöfart bör prioriteras.

Elektrifieringskommissionen kommer särskilt att fokusera på hur regionala godstransporter, de statliga vägarna, för industrin viktiga stråk och transporter i bygg- och anläggningsprojekt kan elektrifieras.

Elektrifieringskommissionens uppdrag