Transportsektorn elektrifieras

Transportsektorn står för nära en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser i dag. Kraftfulla åtgärder behövs för att utsläppen från transporter ska minska i snabbare takt. Elektrifiering är en viktig del av lösningen. För att elektrifieringen ska lyckas krävs att såväl offentlig som privat sektor växlar upp samarbetet och gör sin del. Därför intensifierar regeringen arbetet med att elektrifiera transportsektorn.

  • Regeringen ökar tempot i elektrifieringsarbetet

    Regeringen ökar tempot i elektrifieringen av transportsektorn för att nå klimatmålen och fasa ut fossila bränslen. Det innebär bland annat ett uppdrag om att planera för minskade utsläpp genom elvägar, en analys av laddinfrastruktur längs större vägar och inrättandet av en elektrifieringskommission

Foto: Göteborg Energi

Elektrifieringskommissionen

Regeringen har inrättat en Elektrifieringskommission för att påskynda arbetet med elektrifiering av de tunga vägtransporterna och transportsektorn som helhet. Kommissionen ska i samråd med berörda aktörer identifiera åtgärder som de kan vidta för att takten i elektrifieringen på transportområdet ska öka. Analysen ska innefatta person- och godstransporter inom samtliga trafikslag och elektrifiering med samtliga relevanta tekniker för eldrift av transporter, inklusive vätgasteknik.

Kommissionen ska särskilt fokusera på hur regionala godstransporter, de statliga vägarna, för industrin viktiga stråk och transporter i bygg- och anläggningsprojekt kan elektrifieras

Foto: Elonroad

Planering för elvägar och snabbladdning av tunga fordon

Utbyggnaden av laddinfrastruktur bör ske i sådan takt att brist inte blir ett hinder för elektrifieringen av transportsektorn. Regeringen gett Trafikverket i uppdrag att inleda planering för utbyggnad av ca 3000 km elväg längs det statliga vägnätet. Trafikverket ska också analysera behovet av laddinfrastruktur för snabbladdning av tunga fordon längs större vägar.

Foto: Sten Jansin

Elvägsutredning

En särskild utredare ska analysera och föreslå hur en reglering av elvägar kan utformas och hur drift och underhåll av elvägar kan finansieras. Utgångspunkten för arbetet ska vara att väghållaren ansvarar för uppförande, drift och underhåll av infrastrukturen för elvägar. Vidare ska kostnaden för drift och underhåll av infrastrukturen helt eller delvis finansieras genom avgifter från dem som använder el på elvägen.

Foto: Kentaroo Tryman/Johner

Elektrifieringsstrategi

Regeringen tar fram en nationell strategi för elektrifiering. Utgångspunkten är att bidra till en snabb, smart och samhällsekonomiskt effektiv elektrifiering som bidrar till klimatmålen 2030, 2040 och 2045. Strategin ska ta ett helhetsgrepp om förutsättningarna i energisektorn och redovisa en plan för eventuella hinder för att möjliggöra en ökad elektrifiering av transporter och andra verksamheter med stora utsläpp, inklusive industrin.

Innehåll om Transportsektorn elektrifieras

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 49 träffar.