Förebygga radikalisering till våldsbejakande extremism

Publicerad

För att värna demokratin och förebygga radikalisering till våldsbejakande extremism, men också för att förebygga rasism och hot och hat mot individer och grupper i samhället, måste olika aktörer ha tillgång till kunskap och vägledning. Det är också viktigt att kunna prata om kontroversiella frågor, som våldsbejakande extremism och terrorism med t.ex. barn och ungdomar. Regeringens åtgärder handlar därför om att sprida kunskap och vägledning till såväl barn och unga som till olika personalgrupper, som till exempel fritidsledare, lärare, socialarbetare och poliser.

Foto: Anders Bergstedt/Folio

Skolans roll i det förebyggande arbetet

Statens skolverk har fått i uppdrag att utreda vilken roll utbildningen inom skolväsendet har enligt gällande regelverk i arbetet mot våldsbejakande extremism. Utgångspunkten för utredningen ska vara utbildningens syfte men även ansvar och skyldigheter för skolhuvudmannen gällande enskilda barn och elever samt hur skolväsendet ska samverka med aktörer som socialtjänst och polisen i dessa frågor. Skolverket ska också förstärka de insatser som genomförs i syfte att stödja lärare att bemöta olika former av intolerans och extremism.

Läs mer på Statens skolverket webbplats

Metodmaterial för skolpersonal om undervisning i kontroversiella frågor

Stärka barns och ungdomars medie- och informationskunnighet

Statens medieråd har utvecklat flera utbildningsmaterial om medier och barns medieanvändning för pedagoger och andra som arbetar med barn och ungdomar. Myndigheten ansvarar även för kampanjen No Hate Speech Movement. No Hate Speech Movement startades av Europarådet och ska höja kunskapen om rasism och liknande former av intolerans. Statens medieråd har också tagit fram ett digitalt utbildningsmaterial, MIK för mig, som ska stärka unga mot antidemokratiska budskap på internet och i sociala medier.

En del av arbetet med att värna demokratin är att stärka barns och ungas källkritik och eget kritiskt tänkande i relation till medier. Internet och sociala medier är integrerade i barns och ungdomars liv i dag, men via internet sprids propaganda, konspirationsteorier, rasism och hat tillsammans med ideologiskt material. Regeringen anser att kunskap är det bästa sättet att bemöta propaganda och antidemokratiska budskap. Medie- och informationskunnighet är därför ett viktigt verktyg i det förebyggande arbetet.

Mer information om No hate Speech Movement på Statens medieråds webbplats

MIK för mig: Mer information på Statens medieråds webbplats 

Förebyggande arbete mot rasism och andra former av fientlighet

Ett jämlikt samhälle där varje person känner en känsla av gemenskap kan motverka rasism och att våldsbejakande ideologier får fäste. Forum för levande historia har tagit fram utbildningsmaterial om olika former av rasism och intolerans, i historien och i dag.

Regeringen har tagit fram en nationell plan mot rasism och likdanande former av fientlighet. Med denna plan har regeringen tagit ett samlat grepp mot rasism och hatbrott.

Nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott

Segerstedtinstitutet

Regeringen har gett Göteborgs universitet i uppdrag att utveckla kunskap för att motverka att människor rekryteras till våldsbejakande ideologier och rörelser och till rasistiska organisationer. Därför inrättades Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet år 2015. Segerstedtinstitutet har uppdraget att bidra till kunskapsutveckling om förebyggande arbete mot våldsutövande ideologier och strukturer samt rasistiska organisationer.
Regeringen har gett Segerstedtinstitutet ett uppdrag att under 2016–2018 utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism i skolorna, inklusive stöd till lärare, fritidspersonal och socialarbetare. Arbetet ska framför allt fokusera på unga människor som befinner sig i eller i gränslandet till våldsbejakande extremistiska miljöer.

Mer information på Segerstedinstitutets webbplats

Stärka trossamfundens demokratiarbete

Myndigheten för statligt stöd till trossamfund (SST) har på uppdrag av regeringen fördjupat dialogen med trossamfunden för att stärka arbetet med demokrati och demokratisk medvetenhet, med särskilt fokus på kvinnor och ungdomar. Trossamfunden är viktiga aktörer inom det civila samhället, till exempel när det gäller socialt arbete. De spelar också en viktig roll i kriser och många personer vänder sig till trossamfunden för att få stöd. Trossamfunden och SST är viktiga kunskapskällor för att förstå kulturella och religiösa mönster. Vidare kan de fungera som en motkraft mot destruktiva handlingar som personer begår i vad de tror är religionens namn.

Mer information på SST:s webbplats

Statsbidrag för att utveckla förebyggande verksamheter

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har sedan 2012 på regeringens uppdrag fördelat statsbidrag till det civila samhällets organisationer för förebyggande insatser mot våldsbejakande extremism. Även kommuner kan söka detta statsbidrag.

Förordning (2011:1508) om statsbidrag för verksamhet som värnar demokratin på riksdagens webbplats

Mer information på MUCF:s webbplats

Vägledning för kommuners samverkan med organisationer och trossamfund i det förebyggande arbetet mot extremism

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har tagit fram en vägledning för samverkan mellan kommuner och det civila samhällets organisationer i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism.

Knäck koden, på MUCF:s webbplats

Uppdrag till Barnombudsmannen att öka kunskapen om barns upplevelser av våldsbejakande extremism och terrorism

Barnombudsmannen har på uppdrag av regeringen bidragit till ökad kunskap om barns erfarenheter av att vara berörda av problematiken med att personer reser från Sverige till konfliktområden i terrorismsyfte.

Uppdraget syftar till att med utgångspunkt i barns upplevelser och erfarenheter kunna förebygga att barn far illa. Inom ramen för uppdraget har Barnombudsmannen inhämtat kunskap genom att lyssna på barn. Barnombudsmannen ska vidare sammanställa den forskning och kunskap som finns om barn och ungdomar som direkt eller indirekt berörs av högerextremism och vänsterextremism. Myndigheten ska sammanställa de olika kunskapsunderlagen i rapporter som ska spridas till myndigheter, kommuner och övriga aktörer som arbetar med barn.

Regeringsuppdrag: Uppdrag till Barnombudsmannen att öka kunskapen om barns upplevelser av våldsbejakande extremism och terrorism

Mer information på Barnombudsmannens webbplats

Rapport Barns erfarenheter av våldsbejakande islamistisk extremism