Sveriges nya migrationspolitik

Ett paradigmskifte sker nu inom svensk migrationspolitik. Antalet asylsökande ska väsentligt minska med beaktande av Sveriges internationella åtaganden. Fusk och missbruk kopplat till arbetskraftsinvandring ska stoppas och skuggsamhället bekämpas. Sverige ska ha ett värdigt mottagande, och för personer som saknar skyddsskäl eller av andra skäl inte har laglig rätt att vistas i Sverige ska beslutet att lämna landet verkställas.

Ansvariga statsråd
Maria Malmer Stenergard
Ansvariga departement
Justitie­departementet

Aktuellt

  • Fler åtgärder ska stärka arbetet med återvändande och inre utlänningskontroller

    Regeringen har beslutat om tilläggsdirektiv till Utredningen om stärkt återvändandeverksamhet. Syftet är att förbättra förutsättningarna att bedriva ett effektivt återvändandearbete och att stärka arbetet med inre utlänningskontroller.

  • Mer moderna och ändamålsenliga regler för förvar

    Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning som ska göra en översyn av hela regelverket om förvar i utlänningslagen. Syftet är att skapa ett modernt och ändamålsenligt regelverk.

  • Sverige genomgår ett paradigmskifte

    Migrationsminister Maria Malmer Stenegard berättar om Sveriges nya migrationspolitik.

Migration och integration

När regeringen tillträdde sattes mål för samarbetsprojektet Migration och integration. Syftet med projektet är att ta fram en reformagenda med konkreta politiska förslag som löser Sveriges viktigaste samhällsproblem inom migrationspolitikens och integrationspolitikens område.

Fokusområden inom Sveriges nya migrationspolitik

Illustration av EU:s flagga och en domarklubba
Illustration: Government Offices of Sweden Illustration: Government Offices of Sweden

Skärpa asyllagstiftningen

Regeringen vill utreda hur Sveriges lagstiftning för asylrelaterad invandring ska anpassas för att inte vara mer generös än vad som är en skyldighet för en medlemsstat enligt EU-rätten.

Illustration av Sverige med en polis bredvid
Illustration: Regeringskansliet Illustration: Regeringskansliet

Bekämpa skuggsamhället

För att skapa en hållbar asyl- och migrationspolitik prioriterar regeringen bekämpandet av det så kallade skuggsamhället. Den som inte har rätt att vistas i Sverige ska lämna landet.

Illustration av flygplan och jordglob
Illustration: Regeringskansliet Illustration: Regeringskansliet

Öka återvändandet och insatser för återvandring

Personer som fått avslag på sina ansökningar om uppehållstillstånd eller av andra skäl inte har rätt att vistas i Sverige ska lämna landet. Regeringen avser även utreda hur frivillig återvandring kan stimuleras.

Illustration av gubbe framför kontorsskrivbord
Illustration: Regeringskansliet Illustration: Regeringskansliet

Skärpa villkoren för lågkvalificerad arbetskraftsinvandring och förbättra förutsättningarna för högkvalificerad arbetskraft

Regeringen avser att skärpa villkoren för arbetskraftsinvandring. Samtidigt ska förutsättningarna för den högkvalificerade arbetskraftsinvandringen förbättras.

Illustration av formulär med kryss över
Illustration: Regeringskansliet Illustration: Regeringskansliet

Stärka arbetet med återkallelser av uppehållstillstånd

Det är viktigt att missbruk försvåras och att uppehållstillstånd återkallas när det finns grund för det. Därför vill regeringen stärka arbetet med återkallelser av uppehållstillstånd.

Illustration av familj
Illustration: Regeringskansliet Illustration: Regeringskansliet

Skärpa villkoren för anhöriginvandring

Villkoren för anhöriginvandring ska skärpas. Regeringen vill även utreda försörjningskraven och villkoren i övrigt vid anhöriginvandring.

Illustration över hus och böcker
Illustration: Regeringskansliet Illustration: Regeringskansliet

Ställa krav på integration

Den som befinner sig i Sverige ska ha en skyldighet att uppvisa egna ansträngningar för integration. Kraven för svenskt medborgarskap ska skärpas.

Innehåll om Sveriges nya migrationspolitik

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 60 träffar.