Arbetet inför Sveriges EU-ordförandeskap 2023

Publicerad

Våren 2023 ska Sverige vara ordförande i EU:s ministerråd. Det innebär bland annat att Sverige ska planera och leda cirka 2 000 möten i rådet och dess förberedande organ och cirka 150 möten i Sverige. För att genomföra ett lyckat ordförandeskap krävs god planering och på Regeringskansliet är förberedelserna redan i full gång.

Förberedelserna av ordförandeskapet har pågått under lång tid och har bland annat inneburit rekrytering av personal, planering av utbildningsinsatser samt planering av möten. Ambitionen är ett klimatsmart och digitalt, kostnadseffektivt samt kommunikativt och transparent ordförandeskap.

Sverige kommer leda drygt 10 möten om dagen

Under de sex månader som Sverige är ordförande kommer svenska företrädare, ministrar som tjänstepersoner, att leda cirka 2 150 möten. Det gäller allt från förberedande möten i olika arbetsgrupper till ministerrådsmöten både i Sverige och i Bryssel och Luxemburg. Av de 2 150 mötena kommer cirka 150 av dessa att hållas i Sverige, från Kiruna i norr till Malmö i söder.

Budgetanslaget till Regeringskansliet ökas tillfälligt

För förberedelser och genomförande av EU-ordförandeskapet ökas Regeringskansliets anslag tillfälligt. Den sammanlagda budgeten, som framgår av budgetpropositionen för 2021, beräknas till 1 250 mnkr fördelat på 40 mnkr 2021, 350 mnkr 2022 och 860 mnkr 2023.

Tredje gången Sverige är ordförande

Det blir tredje gången som Sverige är ordförande i ministerrådet. Sverige var ordförande första gången 2001 och senast andra halvåret 2009.

Det svenska EU-ordförandeskapet 2023

Ministerrådets ordförandeskap roterar mellan EU:s medlemsländer var sjätte månad. Under en sexmånadersperiod ska ordförandeskapet driva rådets arbete med EU:s lagstiftning framåt, säkra kontinuiteten i EU:s agenda samt se till att lagstiftningsprocesserna sker på ett ordnat sätt och att medlemsländerna samarbetar. Ordförandeskapets två huvuduppgifter är att planera och leda mötena i rådet och dess förberedande organ samt att företräda rådet i förbindelserna med övriga EU-institutioner.