Artikel från Finansdepartementet

Om regeringens arbete med spelmarknaden

Publicerad Uppdaterad

För att få ordning och reda på spelmarknaden och för att stärka skyddet för konsumenterna infördes en ny spellag den 1 januari 2019. Lagen innebär bland annat en stärkt reglering av spelreklamen och att ett nationellt licenssystem för spelbolag införts. Nu fortsätter regeringens arbete att komma till rätta med de utmaningar som kvarstår.

Om licenssystemet

Spellagen bygger på ett licenssystem där alla som agerar på den svenska spelmarknaden ska ha en licens, och aktörer utan licens ska stängas ute. De som beviljas licens har en långtgående skyldighet att skydda spelarna mot överdrivet spelande. Regleringen är tillämplig på allt spel som tillhandahålls i Sverige, vilket även inkluderar spel över internet som riktas till den svenska marknaden.

Med stöd av lagen kan Spelinspektionen, som är tillsynsmyndighet, vidta åtgärder mot de spelbolag som inte följer den. Åtgärderna kan vara föreläggande om att rätta till brister i verksamheten eller besluta om förbud förenat med viten, sanktionsavgifter eller att i slutändan återkalla licensen. Konsumentverket är vid sidan av Spelinspektionen tillsynsmyndighet för spellagens regler om marknadsföring.

Spelpaus.se

När licenssystemet infördes inrättade Spelinspektionen tjänsten Spelpaus, ett självavstängningsregister som alla spelbolag med svensk licens måste ansluta sig till. Via spelpaus.se kan personer stänga av sig från spel om pengar, och i och med det inte heller motta direktmarknadsföring om spel. Avstängningen gäller alla licenserade spelbolag i Sverige med registrerat spel.

Spelpaus.se

En stärkt reglering av spelmarknaden

Spelmarknadsutredningen har i sitt slutbetänkande (SOU 2020:77) föreslagit flera åtgärder i syfte att stänga ute olicensierat spel och att minska skadeverk­ningarna av spel.

SOU 2020:77: Ökat skydd och stärkt reglering på den omreglerade spelmarknaden 

I departementspromemorian Åtgärder mot matchfixning och olicensier­ad spelverksamhet (Ds 2021:29) föreslås ett flertal åtgärder som syftar till att stärka arbetet mot matchfixning och olicensierad spelverksamhet.

Ds 2021:29: Åtgärder mot matchfixning och olicensierad spelverksamhet 

I promemorian Särskild måttfullhet vid marknadsföring av spel till konsumenter föreslås att kravet på måttfullhet vid marknadsföring av spel till konsumenter i spellagen ska ändras till ett krav på särskild måttfullhet.

Promemoria: Särskild måttfullhet vid marknadsföring av spel till konsumenter 

Uppföljning

Statskontoret har i uppdrag att följa upp och utvärdera omregleringen av spelmarknaden. Uppföljningen och utvärderingen ska bl.a. titta på effekterna på folkhälsan, konsumentskyddet, statens intäkter från spel och finansieringen av allmännyttiga ändamål. Statskontoret ska fram till och med 2022, årligen senast den 1 april redovisa resultatet av sin uppföljning och utvärdering.

Statskontoret.se: Uppföljning och utvärdering av omregleringen av spelmarknaden 

Spelinspektionen har i uppdrag att utvärdera de tillfälliga spelansvarsåtgärderna med anledning av coronapandemin samt att följa upp och analysera hur bland annat spelformer, tillgängligheten till spel och spelandet utvecklas på kort och lång sikt. Spelinspektionen ska senast den 15 mars 2022 lämna en delredovisning av den första delen av uppdraget som gäller utvärderingen av de tillfälliga spelansvarsåtgärderna. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 oktober 2023.

Uppdrag till Spelinspektionen att följa upp utvecklingen av spelandet och spelproblemen på spelmarknaden

Spelmarknaden enligt spellagen

I den nya spellagen delas spelmarknaden upp mellan en konkurrensutsatt del, som främst omfattar spel online och vadhållning, en del som förbehålls spel för allmännyttiga ändamål och som främst omfattar lotterier och bingo, samt en del som förbehålls staten och som främst omfattar de statliga kasinona och spel på värdeautomater.