Stärka Sverige

Sverige ska ha ett starkt totalförsvar och en upprustning av Sveriges försvarsförmåga pågår. Regeringen samverkar med alla berörda aktörer för att vidmakthålla och stärka vår förmåga att stå emot cyberattacker och cyberspionage.

Regeringen för löpande dialog med myndigheter och näringsliv för att lyssna och planera för hur Sverige möter de utmaningar som kan följa med anledning av omvärldssituationen.
Vid behov samlar regeringen krishanteringsrådet för att utbyta information om myndigheternas hantering och samverkan med anledning av den säkerhetspolitiska utvecklingen i omvärlden.

EU:s energiministrar har ett löpande informations- och erfarenhetsutbyte om bland annat störningar och beredskap på energiområdet.

 • Exempel på åtgärder för att stärka Sverige sedan Rysslands invasion av Ukraina:

  • Beslut om att Sveriges försvarsavgifter ska uppgå till två procent av BNP så fort det är möjligt har fattats.
  • Riksdagens partier har kommit överens om att stärka det militära och civila försvaret i Sverige, mot bakgrund av det försämrade säkerhetspolitiska läget.
  • Den 13 maj redovisades resultatet av de säkerhetspolitiska överläggningarna mellan riksdagspartierna i en rapport: Rapport: Ett försämrat säkerhetspolitiskt läge - konsekvenser för Sverige. Rapporten ligger till grund för Sveriges ansökan om Natomedlemskap.
  • Två Östersjödeklarationer med gemensamt syfte att bland annat stärka energisamarbetet, fasa ut beroendet av ryskt fossilt bränsle, och utöka samarbetet kring gas och utbyggnaden av havsbaserad vindkraft undertecknades.
  • Informationsutbyte med Ryssland har stoppats. Sverige finns som EU-medlemsstat med på Rysslands lista över ”ovänliga” jurisdiktioner och då finns det inga garantier för hur information som lämnas dit kan komma att användas. Det är därför viktigt att inte skicka information om enskilda och företag till Ryssland. Ryssland tas därför bort från de länder som Sverige lämnar uppgifter till enligt CRS (Common Reporting Standard).