Sanktioner mot Ryssland

Uppdaterad

EU:s sanktioner mot Ryssland innehåller sammanfattningsvis import- och exportrestriktioner mot varor och tjänster inom ett antal ekonomiska sektorer med fokus bland annat på högteknologi och energi, omfattande restriktioner inom finanssektorn samt ett antal förbud, bland annat luftfart och tillträde till europeiska hamnar. Ett antal ryska mediaföretag är också föremål för sanktioner.

Vad gäller sanktioner mot individer och organisationer omfattar listan, efter antagandet av det nionde sanktionspaketet, 1386 individer och 171 organisationer. Dessa omfattas av frysning av tillgångar i EU, transaktionsförbud samt förbud mot inresa eller transit i EU.

Sanktionerna kompletterar de åtgärder som införts mot Ryssland sedan 2014 till följd av den olagliga annekteringen av Krim och aggressionen av Ukraina.

Sammanställning av sanktioner mot Ryssland 

Nedanstående är en sammanställning av sanktioner som genomförts mot Ryssland med anledning av Rysslands invasion av Ukraina i februari 2022. Det är en sammanfattande beskrivning och ska inte ses som en fullständig redogörelse.

Sanktionspaket 9 (16 december 2022)

 • Utökade exportförbud mot produkter som kan bidra till Rysslands militära och tekniska förmåga och utveckling av dess försvars- och säkerhetssektor (drönarmotorer, ytterligare kemiska och biologiska produkter, medel för upploppskontroll och elektroniska komponenter).
 • Utökning av listan över förbjudna slutanvändare för vapen, PDA och avancerad teknologi inklusive vissa ryskkontrollerade enheter med säte på Krim eller i Sevastopol.
 • Ryska regionala utvecklingsbanken läggs till över listan över enheter som omfattas av transaktionsförbudet.
 • Unionsmedborgare förbjuds inneha några tjänster i de styrande organen för alla ryska statsägda eller kontrollerade juridiska personer, enheter eller organ i Ryssland.
 • Förbudet att tillhandhålla vissa tjänster utvidgas till reklam, marknadsundersökningar och opinionsundersökningar samt tjänster för produktprovning och teknisk inspektion.
 • Förbudet mot nyinvesteringar i energisektorn utökas till gruvsektorn.
  Sändningsförbudet utökas till att omfatta mediaföretagen NTV/NTV Mir, Rossiya 1, REN TV, Pervyi Kanal.
 • Listning av ytterligare ledamöter från duma och federationsrådet, ministrar, guvernörer, personer från konstitutionsdomstolen, personer med ledande befattningar i de ockuperade områden samt företag inom det militärindustriella komplexet, ryska partier, mediabolag och andra organisationer som verkar i propagandasyfte.

Sanktionspaket 8 (6 oktober 2022)

 • Restriktiva åtgärder med anledning av erkännandet av de icke-regeringskontrollerade områdena i länen Donetsk och Luhansk i Ukraina utökas till att gälla alla icke-regeringskontrollerade områden i länen Donetsk, Luhansk, Zaporizjzja och Cherson i Ukraina.
 • Ett nytt listningskriterium introduceras för att träffa dem som bidrar till att kringgå EU:s sanktioner
 • Ytterligare listningar mot ett trettiotal individer och organisationer. Bland dem som föreslås listas är bland annat individer ansvariga för genomförandet av de illegala så kallade ”folkomröstningarna” på ockuperade delar av ukrainskt territorium
 • Importförbud utökas till att omfatta bland annat vissa stålprodukter och ytterligare varor som genererar betydande intäkter för Ryssland, däribland trämassa, papper, vissa stenar, ädelmetaller, maskiner, kemikalier, cigaretter, plast och färdiga kemiska produkter såsom kosmetika
 • Exportförbud utökas till att omfatta kemiska ämnen, nervgifter och varor som inte används för dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Förbud gäller även för ett antal elektroniska produkter och produkter som används inom flygindustrin samt kemiska produkter. Exportförbudet utökas även till att omfatta vissa vapen och ammunition, inklusive s k ”tasers”.
 • Förbudet mot export av tjänster utökas bl a avseende juridisk rådgivning
 • Inga fartyg registrerade i det ryska fartygsregistret, oavsett flaggning, tillåts gå in i EU-hamn 
 • Förbud för EU-medborgare att sitta i styrelsen för ryska statligt ägda eller kontrollerade bolag inför,
 • Ett oljepristak ska införas, som del av genomförandet av det pristak som tagits fram inom G7.  Mekanismen reglerar möjligheten för rederier inom EU att transportera olja till tredje land under en specificerad prisnivå. Syftet är att ryska oljeinkomsetr ska begränsas, vissa tredjeländer ska kunna komma i åtnjutande av ett lägre pris, och europeiska transportörer ska inte missgynnas gentemot andra transportörer avseende leverans till tredje land.

Åtgärder avseende viseringar (9 september 2022)

 • Full suspendering av visumförenklingsavtalet mellan EU och Rysssland 

Sanktionspaket 7 (21 juli 2022)

 • Förbud mot import av guld med ursprung i Ryssland 
 • Förstärkning av restriktioner mot produkter med dubbla användningsområden och avancerad teknologi, särskilt med användning inom försvars- och säkerhetssektorn 
 • Ytterligare individer (54 st) och organisationer (10 st) sätts upp på sanktionslistan, inklusive Moskvas borgmästare och Sberbank. Individer under sanktioner åläggs delklarera sina tillgångar i syfte att underlätta frysning.
 • Ryskflaggade fartyg nekas tillträde till slussar
 • Ytterligare restriktioner i finanssektorn
 • Vissa undantag görs för bl a jordbruksprodukter och viss farmaceuptiska produkter.
 • Ett antal klarlägganden avseende bl a avseende offentlig upphandling och flygtrafik

Sanktionspaket 6 (3 juni 2022)

 • Importförbud mot råolja och petroleumprodukter från Ryssland, med en utfasningsperiod på 6-8 månader och ett temporärt undantag för olja som levererars via rörledning.
 • Uteslutande av ytterligare tre ryska banker från betalningsmeddelandetjänsten SWIFT, däribland Rysslands största bank, Sberbank.
 • Avbrytande av sändningsverksamheten för ytterligare tre statskontrollerade ryska mediakanaler.
 • Ytterligare exportrestriktioner mot varor med dubbla användningsområden och teknologi inom försvars- och säkerhetssektorn.
 • Förbud mot tjänster inom bokföring, PR och konsultverksamhet.
 • Ytterligare individer (65 st) och organisationer (18 st) sätts upp på sanktionslistan (totalt nu 1158 peroner och 98 organisationer)

Sanktionspaket 5 (8 april 2022)

 • Förbud att ge tillgång till hamnar inom EU till fartyg som är registrerade under rysk flagg
 • Förbud mot att köpa eller importera kol med ursprung i Ryssland från augusti 2022
 • Förbud för ryskregistrerade vägtransportfirmor att verka i EU
  Tidigare förbud på import och export av vissa varor till och från Ryssland utökas
 • Ytterligare skärpningar av sanktioner mot den ryska finansiella sektorn
  Restriktioner för stöd till ryska statsägda eller -kontrollerade företag från EU och medlemsländerna
 • Ryska medborgare och företag får inte längre delta i offentliga upphandlingar i EU
 • Ytterligare personer och organisationer/företag läggs till på EU:s sanktionslista. De som berörs är bl a företagare som stödjer eller gynnas av den ryska regeringen samt personer och familjemedlemnmar associerade till dessa;, ministrar och medlemmar av ”folkets råd” i Donetsk och Luhansk; samt företag och organisationer som bidrar till att undergräva Ukrainas territoriella integritet.

Sanktionspaket 4 (15 mars 2022)

 • Förbud mot export av varor eller teknologi inom området järn och stål.
 • Importförbud avseende järn- och stålprodukter med ursprung i Ryssland eller som exporteras från Ryssland.
 • Förbud export av varor eller teknologi samt förbud mot investeringar samt försäkring och återförsäkring inom energisektorn. (Vissa undantag görs i förbuden för verksamhet nödvändig för transport av kol, olja, gas och titan från Ryssland till EU samt civil kärnkraft).
 • Förbud mot export av lyxprodukter till personer, enheter och organ i Ryssland eller för användning i Ryssland om dessa överstiger 300 euro i värde.
 • Förbud mot att direkt eller indirekt delta i transaktioner med statsägda eller statskontrollerade enheter eller organ.
 • Förbud att efter 30 dagar efter beslutets ikraftträdande tillhandahålla kreditvärderingstjänster.
 • Inskärpning av exportrestriktionerna för produkter med dubbla användningsområden, varor och teknologi inom försvars- och säkerhetssektorn samt flyg- eller rymdsektorn.
 • Utökad lista av enheter kopplade till Rysslands försvars- och industriella bas.
 • Förtydligande av flygledares ansvar för att avvisa föreslagna överflygningar från sådana aktörer som inte har tillträde till EU:s luftrum.
 • Listningar av ytterligare personer (15 st) och enheter (9 st). De personer och enheter som föreslås listas är antingen involverade i ekonomiska sektorer som utgör en substantiell inkomstkälla för den ryska regeringen eller har agerat för att undergräva Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

Sanktioner beslutade av EU den 9 mars 2022

Rådet har fattat beslut om nya sanktioner samt ett antal preciseringar och förtydliganden av tidigare beslut.

 • Tydliggörande om omfattning av frysning av tillgångar, t.ex. att kryptovalutor ingår samt aktier, obligationer och säkerheter.
 • Tillägg om exportkontroll gällande maritim teknologi till Ryssland, samt ett antal förtydliganden avseende exportkontroll
 • Listningar föreslås också i existerande sanktionsregim av ytterligare personer. De listade innefattar ledande affärsmän involverade i ekonomiska sektorer som utgör en substantiell inkomstkälla för den ryska regeringen, samt medlemmar i federationsrådet som ratificerade vänskapsavtalen mellan Ryssland och de så kallade folkrepublikerna.

Sanktionspaket ”3b” (2 mars 2022)

 • Uteslutande av sju ryska banker från SWIFT. De sju bankerna är Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Rossiya Bank, Sovcombank, Vnesheconombank (VEB) och VTB Bank.
 • Förbud mot investering, deltagande och andra former av bidrag till framtida projekt som samfinansieras av Russian Direct Investment Fund
 • Förbud mot försäljning, leverans, överföring och export av eurosedlar till Ryssland eller till fysiska eller juridiska personer eller enheter i Ryssland
 • Avbrytande av sändningsverksamheten i EU för kanalerna Sputnik och Russia Today (RT) och dess associerade mediekanaler.

Sanktionspaket ”3a” (28 februari 2022)

 • Förbud mot transaktioner med Rysslands centralbank
 • Förbud mot överflygningar av EU:s luftrum och mot tillträde till EU:s flygplatser för ryska lufttrafikföretag
 • Nya restriktiva åtgärder som innefattar ytterligare listningar av ledande affärsmän involverade i ekonomiska sektorer som utgör en substantiell inkomstkälla för den ryska regeringen, ledande beslutsfattare inom både militär och civil sektor, partiföreträdare och journalister (26 st). En ytterligare enhet listas.

Sanktionspaket 2 (25 februari 2022)

 • Åtgärder mot lån till ytterligare privatägda banker
  Åtgärder mot nya börsnoteringar av ryska statsägda företag och mot finansiering av vissa statsägda företag
 • Förbud mot bankinsättningar över EUR 100 000 av ryska medborgare i EU-banker
 • Förbud för värdepapperscentraler att ha ryska kontoinnehavare
 • Förbud mot försäljning av obligationer denominerade i euro till ryska medborgare
 • Förbud mot export av viss teknologi till oljesektorn
 • Förbud mot att sälja eller tillhandahålla produkter och tjänster kopplade till flyg- och rymdindustrin
 • Skärpt och breddad exportkontroll för produkter med dubbla användningsområden 
 • Förbud mot att exportera varor och teknologi som bidrar till Rysslands militära och teknologiska utveckling, eller utveckling i försvar och säkerhetsområdena
 • President Putin och utrikesminister Lavrov sätts upp på sanktionslistan och får sina eventuella tillgångar i EU-länderna frysta. 
 • Listningar i existerande sanktionsregim av ytterligare personer. De listade innefattar samtliga dumaledamöter som inte ännu sanktionslistas, ytterligare medlemmar i Rysslands säkerhetsråd, samt belarusiska personer som underlättat invasionen av Ukraina. 
 • Nya kriterier för listning av personer som aktivt stödjer eller drar fördelar av den ryska regeringen, samt ledande affärsmän involverade i ekonomiska sektorer som utgör en substantiell inkomstkälla för den ryska regeringen.

Sanktionspaket 1 (23 februari 2022)

 • Sanktioner mot de 351 ledamöterna i den ryska statsduman som den 15 februari röstade för en uppmaning till president Putin att erkänna de självutnämnda ”republikerna” i Donetsk och Luhansk som självständiga, samt ytterligare 27 personer med ansvarsställning inom militären, propaganda m.m.
 • Restriktioner när det gäller de ekonomiska förbindelserna med de icke-regeringskontrollerade områdena i länen Donetsk och Luhansk: importförbud, förbud mot finansiella tjänster, exportförbud inom telekom, energi och mineraler, förbud mot tjänster inom turismnäringen
 • Restriktioner vad gäller Rysslands tillträde till EU:s kapital- och finansmarknader och finansiella tjänster.