Samverkansprogrammet Näringslivets digitala strukturomvandling

Uppdaterad

Regeringens övergripande mål är att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Som en del i arbetet mot målet har regeringen tillsatt samverkansprogrammet Näringslivets digitala strukturomvandling.

Samverkansprogrammet ska bidra till stärkta förutsättningar för att:

 • Det svenska näringslivet utvecklar världsledande digitala tekniker och lösningar (spets)
 • Det svenska näringslivet har bredast möjliga implementering av digitala tekniker och lösningar som är centrala för konkurrenskraft och innovation (bredd)
 • Digitaliseringen i ökad utsträckning bidrar till affärsnytta och lösningar på samhällsutmaningar (nytta).

Innehåll på sidan

Här hittar du direktlänkar till sidans innehåll:

Samverkansgruppen för Näringslivets digitala strukturomvandling

Knutet till varje samverkansprogram finns en extern rådgivande samverkansgrupp tillsatt av regeringen. Dessa grupper kan bestå av experter och företrädare för näringsliv, akademi och civilsamhället så väl som det offentliga samhället och har en rådgivande roll. Varje samverkansgrupp har omkring 20 ledamöter. Med gemensam kompetens, beslutskraft, resurser och nätverk ska samverkansgrupperna bistå med att hitta innovativa lösningar som möter de stora samhällsutmaningarna och bidrar till svensk konkurrenskraft.

Artikel: Ledamöter inom Näringslivets digitala strukturomvandling

Tidigare möten

Prioriterade områden inom Näringslivets digitala strukturomvandling

Genom intervjuer och möten med samverkansgruppens medlemmar, litteraturanalys samt diskussioner inom Regeringskansliet och med myndigheter har fem prioriterade områden utkristalliserats av samverkansgruppen för samverkansprogrammet att arbeta med.

Ett av syftena med samverkansprogrammet är stärkt omvärlds- och framtidsspaning. Det är därför naturligt att andra prioriterade områden kan komma behöva läggas till eller ersätta dessa i senare skeden av programmet.

De fem områdena går in i och förstärker varandra. De kan ses som en kedja av förutsättningar som behöver finnas på plats för att åstadkomma spets, bredd, nytta och även ökad hastighet i Näringslivets digitala strukturomvandling.

De fem prioriterade områdena är:

 • Ekosystem och små och medelstora företag – där affären skapas
 • Digital infrastruktur och teknik – det som möjliggör
 • Data – en otillräckligt nyttjad resurs
 • Kunskap och ledarskap – det som behövs för förändring
 • Policy- och regelutveckling – det som måste gå i takt

Arbetsgrupper

I samverkansgrupperna formeras även arbetsgrupper för att konkret arbeta med de frågor och utmaningar som gemensamt identifierats inom med de prioriterade områdena. I dessa arbetsgrupper kan och kommer en bredare grupp personer, organisationer och kompetens ingår, beroende på arbetsgruppens mål och vad den syftar till att lösa eller leverera. Arbetsgrupperna förankrar regelbundet sitt arbete med hela samverkansgruppen vid samverkansgruppsmötena.

Följande arbetsgrupper har startats inom samverkansprogrammet Näringslivets digitala omställning:

Data som drivmedel för innovation

Arbetsgruppen har självständigt valt att fokusera och inrikta sitt arbete på att: Öka publiceringen, nyttjandet och spridningen av öppna och
delade data för att skapa och frigöra stora värden för Sverige.

Talesperson: Anne-Marie Eklund Löwinder, säkerhetschef på Internetstiftelsen.

Digital kompetensförsörjning

Arbetsgruppen har självständigt valt att fokusera och inrikta sitt arbete på att fokusera på fyra områden av stor betydelse för näringslivets digitala strukturomvandling:

 • Hur bygga kapacitet för fort- och vidareutbildning.
 • Hur öka tillgängligheten för utbildningar inom digitalisering.
 • Stärka incitament och motivation för livslångt lärande.
 • Möjliggöra matchning mellan behovoch utbud.

Talesperson: Amy Loutfi, Örebro universitet och Åsa Zetterberg, TechSverige.

Ekosystem, små och medelstora företag och relaterade policyfrågor

Arbetsgruppen har självständigt valt fokus och inriktning på sitt arbete och vill facilitera små och medelstora företags digitala transformation genom att

 • Kartlägga och öka tillgängligheten till relevanta ekosystem.
 • Se över finansieringsmöjligheter.
 • Driva policyförändringar.

Arbetet ska ske ur såväl ett bredd- som spetsperspektiv där nyttan och värdet är i fokus. Arbetsgruppen ser behov av att prioritera affärsnytta och företagens behov, med mindre fokus på teknik.

Talespersoner: Magnus Rudehäll, Strateg digitalisering och innovationsledning, Region Västerbotten. Stina Lantz, Program manager, Ignite Sweden.

Avancerad digitalisering – forskning, kunskap och tillämpning

Arbetsgruppen har självständigt valt att fokusera och inrikta sitt arbete på att: Identifiera, konkretisera och synliggöra nationella och europeiska insatser för att främja digitalisering inom industrin.

Talesperson: Klas Wåhlberg, VD, Teknikföretagen.

Klimat och digitalisering

Arbetsgruppen, som är gemensam med samverkansprogrammet Näringslivets klimatomställning, har självständigt valt att fokusera och inrikta sitt arbete i två spår:

 • Överföra den typ av visualiseringsteknik som finns inom dataspelssektorn, för användning i en mängd andra sektorer.
 • Byggande i trä för att minska klimatbelastningen.

Talesperson: Per Strömbäck, Dataspelsbranschen, och Torgny Persson, Skogsindustrierna.

Arbetsgrupper i samtliga samverkansprogram

Under samtliga samverkansprogram finns arbetsgrupper formerade kring de olika prioriteringar man kommit fram till i samverkansgrupperna. Via länken kan du ta del av en helhetsbild över dessa arbetsgrupper.

Kontakt

Magnus Rentzhog
Tf. Projektledare för samverkansprogrammet Näringslivets digitala strukturomvandling
Telefon 08- 405 43 65
e-post till Magnus Rentzhog

210427: Exempel från arbetsgrupperna

I denna artikel presenteras arbetet från tre av arbetsgrupperna inom Näringslivets digitala strukturomvandling.

210419: Uppdrag till Integritetskyddsmyndigheten

Digital teknik och data bidrar till att lösa samhällsutmaningar och är avgörande för näringslivets konkurrenskraft. Samtidigt måste tekniken nyttjas på ett ansvarsfullt sätt och regelverk följas. Därför har regeringen idag beslutat att ge Integritetskyddsmyndigheten (IMY) i uppdrag att höja kunskaperna om integritets- och dataskyddsfrågor brett i innovationssystemet.

Nationell innovationsnod för cybersäkerhet etableras

Under förra mandatperiodens samverkansprogram Uppkopplad industri och nya material inleddes en förstudie som nu resulterar i att en nationell innovationsnod för cybersäkerhet etableras. Noden samordnas av RISE.

Regeringens strategiska samverkansprogram

Samverkansprogrammen samlar näringsliv, akademi, civila samhället och offentliga aktörer. Med gemensam kompetens, beslutskraft, resurser och nätverk bistår de fyra samverkansprogrammen till att hitta innovativa lösningar som möter de stora samhällsutmaningarna och bidrar till svensk konkurrenskraft.

 • Näringslivets digitala strukturomvandling
 • Hälsa och life science
 • Näringslivets klimatomställning
 • Kompetensförsörjning och livslångt lärande