Samverkansprogrammen som innovationsverktyg

Publicerad

Samverkansprogrammen som arbetsmodell bidrar till att främja samsyn, förankring och kraftsamling samt möjliggör långsiktig systemförändring.

En illustration där ordet "innovation" ligger i mitten och omges av gråa rutor med texterna  "gemensamma forum och nätverk",  "Förstärkt beredskap och framtidstro",   "Nya och gemensamma perspektiv" samt "operativ kraftsamling"
Några av de viktigaste resultaten som lyfts av deltagarna är de omätbara resultaten. Dessa bidrar till att skapa en miljö för nytänkande och samarbete. Det handlar inte bara om traditionella innovationsfrämjande insatser utan möjliggör även för större systemförändringar. Illustration: Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet

Erfarenheterna från såväl förra mandatperiodens samverkansprogram som pågående visar tydligt att några av de viktigaste resultaten som lyfts av deltagarna är de omätbara resultaten, så som skapandet av gemensamma forum och nätverk, förstärkt beredskap och framtidstro, kraftsamling av operativa resurser och formandet av nya och gemensamma perspektiv. Alla dessa dimensioner bidrar till att skapa en miljö för nytänkande och samarbete. Det handlar inte bara om traditionella innovationsfrämjande insatser utan möjliggör även för större systemförändringar.

Gemensamma forum och nätverk

Programmen skapar gemensamma forum och nätverk för samarbeten som annars inte hade uppstått, och som utvecklas och stärks långt efter att programmen i sig löpt ut. Där kan komplexa problem lyftas; behov och idéer utvecklas; samt gemensamma prioriteringar och målbilder möjliggöras. Förslag som kan uppfattas som partsinlagor blir starkare, bredare och mer utvecklade när flera aktörer driver på utifrån gemensamma behov. Den faciliterade samverkan som sker genom aktivt processtöd från utpekade myndigheter stärker också fokuseringen i arbete. Programmen bidrar även till att identifiera glapp i systemet - det som inte händer.

Förstärkt beredskap och framtidstro

Programmen skapar förutsättningar för att möta utmaningar samlat och gemensamt hitta vägar för att förstå hur de bör mötas, en beredskap och framtidstro. Man vågar och tillåts byta perspektiv och åsikter, en öppenhet som gör att vi är bättre rustade framåt på alla nivåer - från person till nation.

Operativ kraftsamling

Genom modellen där gemensamma prioriteringar och mål skapas främjas även att koppla resurser i form av tid, pengar och tankekraft. Programmen bidrar till en operativ kraftsamling som ofta går utanför även själva samverkansprogrammen. Kombinationen mellan privat, akademiskt och offentligt skapar legitimitet och handlingskraft. Olika former av finansiering skapar hävstångseffekter för motfinansiering.

Nya och gemensamma perspektiv

Arbetsmodellen främjar helhetssyn och systemperspektiv och bidrar till att låta idéer staplas på och komplettera varandra för att vidga perspektiven och den gemensamma bilden. Inspel och diskussioner i samverkansprogrammen möjliggöra att policies kan utformas, förändras och satsningar anpassas inom såväl det offentliga, som privata och akademiska och inte minst bidra till systemtransformationer där så är nödvändigt.