Export- och investeringsfrämjande insatser

I regeringens export- och investeringsstrategi från december 2019 läggs stor vikt vid regionalt exportfrämjande. En uttalad målsättning är att fler små och medelstora företag, där nya jobb skapas, också skall ges möjlighet att exportera. Ökad fokus på regional exportsamverkan mellan olika aktörer infördes. Som ett led i regeringens arbete med att ge svenska företag förutsättningar att exportera mer har regeringen infört och aviserat ett antal åtgärder som direkt eller indirekt har betydelse för större företagsetablering och -expansioner i Norrbotten och Västerbotten.

  • Regional exportsamverkan
  • Särskild satsning på investeringsfrämjande
  • Team Sweden Invest
  • EKN:s nya gröna kreditgarantier

Regional exportsamverkan

I syfte att underlätta för företag som vill göra affärer med andra länder att hitta rätt finns ett regionalt samarbete mellan berörda aktörer. Tillväxtverket är sammanhållande myndighet för denna regionala exportsamverkan, med flera aktörer involverade, som Almi, Business Sweden och regionerna. Bland insatserna kan nämnas regional exportrådgivning och internationaliseringscheckar.

Särskild satsning på investeringsfrämjande

Business Sweden har tillförts 25 miljoner extra i år för investeringsfrämjandet. Främjandet av utländska investeringar fokuserar på investeringar med särskilt hög potential och kvalitet att tillföra nya arbetstillfällen, kapital, kunskaper eller nya marknader i hela landet. Satsningen innefattar marknadsföring av Sverige som en modern ekonomi och ett attraktivt investeringsland som förstärks genom ett varumärkesarbete med ökad fokus på innovation och hållbarhet.

Team Sweden Invest

Team Sweden Invest har återupplivats för att stötta större strategiska investeringsprocesser. Det övergripande syftet med Team Sweden Invest är att öka samverkan, föra dialog och att bidra till kraftsamling mellan aktörer relevanta för investeringsfrämjandet, för att attrahera och underlätta för fler strategiskt viktiga utländska investeringar till Sverige som skapar tillväxt och ökad konkurrenskraft. 

EKN:s nya gröna kreditgarantier

EKN:s nya gröna kreditgarantier erbjuds verksamheter med direkt eller indirekt export som bidrar till klimatomställningen. De gröna garantierna kan användas för rörelsefinansiering eller lån för en specifik investering för lån upp till 500 MSEK.