Energi och elnät

Energipolitiken omfattar frågor om tillförsel, distribution och användning av energi. Politiken bygger på att förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. I området ingår bland annat frågor om el-, värme- och gasmarknader, energieffektivisering och förnybar energi, såsom bio- och solenergi och vind- och vattenkraft. Elnätet är en grundläggande infrastruktur i vårt samhälle. Ett robust elnät är även en viktig beståndsdel för Sveriges krisberedskap och totalförsvarets behov. Det är därför avgörande att reglerna som styr elnätet är väl i takt med samhällsutvecklingen. Med en ökad produktion av väderberoende el och en ökad småskalig elproduktion är det viktigt med ett regelverk som tillåter och möjliggör en effektiv anpassning till nya förutsättningar. En ökad elektrifiering av samhället, bland annat inom transportsektor och industri, kommer att påverka elnätet och ställa nya krav på det. En möjlig utveckling är också att vissa verksamheter, bostäder eller mindre områden vill ha ett eget elnät för att fördela och styra användning och produktion av el internt. Den europeiska lagstiftning som kontinuerligt arbetas fram inom EU, bland annat i syfte att uppnå en gemensam elmarknad, ställer även den nya krav på den svenska lagstiftningen.

  • Ökade nätinvesteringar för att hantera förbrukningsökningar och garantera överföringskapacitet
  • Moderna tillståndsprocesser för elnät
  • Nya arbetssätt för hantering av tillstånd
  • Ökade anslag till Energimarknadsinspektionen


Ökade nätinvesteringar för att hantera förbrukningsökningar och garantera överföringskapacitet

Energi- och klimatpolitiken tillsammans med förbrukningsökningar och ett förnyelsebehov av nätet utgör de största övergripande drivkrafterna för nätinvesteringarna idag och under överskådlig tid. Investeringarna i stamnätet har ökat kraftigt. Svenska kraftnät, som ansvarar för transmissionsnätet, närmare tredubblar sina nätinvesteringar under den kommande treårsperioden jämfört med föregående treårsperiod. Svenska kraftnät planerar att investera över 60 miljarder kronor i nätet de kommande tio åren, med över 50 projekt för ökad kapacitet. 

Moderna tillståndsprocesser för elnät

Elnätsutbyggnad och elnätsutveckling behöver alltså ske i ett högre tempo. Därför tillsatte regeringen en utredning för att se över regelverket för nätkoncessioner så att det inte skapar osäkerhet eller sätter upp onödiga hinder för energiaktörer, samtidigt som övriga samhällsintressen ska skyddas. Resultatet är Moderna tillståndsprocesser för elnät som syftar till att förkorta ledtiderna och göra det enklare att bygga ut elnätet i Sverige (se länk till propositionen nedan).

Utveckla och testa nya arbetssätt för hantering av de tillstånd och rättigheter som krävs för att bygga ut eller förstärka det svenska elnätet

Regeringen har gett Energimarknadsinspektionen i uppdrag att tillsammans med Lantmäteriet och länsstyrelserna utveckla och testa nya arbetssätt för hantering av de tillstånd och rättigheter som krävs för att bygga ut eller förstärka det svenska elnätet. Detta för att öka takten och utreda möjligheten till att effektivisera utbyggnaden av elnätet ytterligare.

Ökade anslag till Energimarknadsinspektionen

I regeringens budget föreslås att anslaget till EI ökar kraftigt för att kunna utveckla den svenska elmarknaden och effektivisera tillståndsprocesserna för elnät (40 mnkr för 2022 och 35 mnkr för 2023–24).