Arbetsmarknad

Både arbetsmarknadens behov av utbildad personal och en effektiv matchning mellan personer med rätt kompetens och efterfrågan på arbetskraft förutsätter att fler arbetssökande har utbildning som motsvarar arbetsgivares efterfrågan. Detta är även centralt för att förstärka omställningsförmågan på arbetsmarknaden. Bättre möjligheter för arbetslösa att ställa om och byta yrke eller bransch kan bidra till att motverka arbetslöshet och långtidsarbetslöshet.

  • Arbetsmarknadsutbildning
  • Reguljär utbildning som arbetsmarknadspolitisk insats
  • Snabbspår
  • Lokala jobbspår
  • Introduktionsjobb och nystartsjobb

Arbetsmarknadsutbildning

Arbetsmarknadsutbildning avser yrkesinriktad utbildning som syftar till att underlätta för den enskilde att få eller behålla ett arbete och som motverkar att brist på arbetskraft uppstår på arbetsmarknaden. Uppdragsutbildning på eftergymnasial nivå får utnyttjas som arbetsmarknadsutbildning för personer utan eller med begränsad erfarenhet av svenskt arbetsliv.

I budgetpropositionen för 2022 föreslår regeringen ökade resurser till fler arbetsmarknadsutbildningar och avser att även andra arbetssökande än de som saknar tidigare erfarenhet av svensk arbetsmarknad ska kunna ta del av arbetsmarknadsutbildning på eftergymnasial nivå.

Reguljär utbildning som arbetsmarknadspolitisk insats

För att öka övergångarna till utbildning bland arbetssökande har regeringen beslutat att utöka möjligheterna för arbetssökande med behov av grundläggande eller gymnasial utbildning att kunna studera med bibehållen ersättning. Ytterligare en utvidgning är att även fler arbetssökande inom jobb- och utvecklingsgarantin med behov av eftergymnasiala studier får möjlighet att studera med aktivitetsstöd. Det är Arbetsförmedlingen som beslutar om vem som kan studera med bibehållen ersättning. Beslut föregås av att Arbetsförmedlingen gör en arbetsmarknadspolitisk bedömning som bland annat ser till om utbildningen krävs för att öka arbetssökandes chanser att få jobb.

Arbetsförmedlingen har samtidigt fått i uppdrag att anvisa fler personer till reguljär utbildning och utbildning inom folkhögskolan så att fler arbetssökande som är i behov av utbildning får förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden.

Snabbspår

Snabbspår är för nyanlända som har erfarenhet av eller utbildning inom ett bristyrke. Snabbspåren är en kombination där bland annat validering, praktik, språkträning och skräddarsydd kompletterande utbildning länkas samman i en kedja och som gör att nyanlända snabbare kan hitta en anställning där deras tidigare utbildning och erfarenhet kommer till användning. Arbetsförmedlingen, arbetsgivare och fackliga organisationer bestämmer tillsammans vilka yrken som ska omfattas och vilket innehåll som behövs i ett snabbspår.

Lokala jobbspår

Lokala jobbspår utgår från arbetsgivares rekryteringsbehov. I samarbete med företag sätter Arbetsförmedlingen och kommuner samman ett paket av olika utbildningar, språkundervisning, praktik och andra insatser. Insatserna ska vara flexibla och kunna pågå parallellt för att varje deltagare så snabbt som möjligt ska uppfylla den kompetensprofil företaget angett. Det kan röra sig om olika typer av utbildning, praktik och subventionerade anställningar.

Introduktionsjobb och nystartsjobb

Introduktionsjobb och nystartsjobb riktas till arbetsgivare som anställer personer som har varit arbetslösa en längre tid, eller som är nyanlända i Sverige.