Regeringens plan för smittskyddsåtgärder

Det övergripande målet för regeringens hantering av pandemin är att begränsa smittspridningen för att skydda människors liv och hälsa och säkra sjukvårdens kapacitet samtidigt som grundläggande fri- och rättigheter inte ska inskränkas mer än nödvändigt. Strategin utgår ifrån att de åtgärder som vidtas ska baseras på kunskap och beprövad erfarenhet och att rätt åtgärder ska vidtas vid rätt tidpunkt.

  • Mot bakgrund av den ökade smittspridningen, den varierade vaccinationstäckningen, nya virusvarianter och läget i omvärlden finns det anledning för regeringen att se över vilka träffsäkra åtgärder på samhällsnivå som kan komma att behöva vidtas framöver för att begränsa smittspridningen och minska belastningen på hälso- och sjukvården. Regeringen har därför tagit fram en plan för hur och under vilka omständigheter ytterligare smittskyddsåtgärder kan komma att vidtas, och i vilken ordning dessa prioriteras.

Genväg

Promemorian Regeringens plan för avveckling av restriktioner togs fram maj 2021. Planen ersätts från och med 7 december 2021 av regeringens åtgärdsplan för införande av smittskyddsåtgärder.