Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

Samlad information: Omsättningsstödet till enskilda näringsidkare riktar sig till enskilda näringsidkare som har drabbats av ett större tapp i omsättningen till följd av den pågående pandemin. Omsättningsstödet till enskilda näringsidkare infördes i november 2020 och omfattade initialt tiden mars – juli 2020. Stödet har därefter förlängts i omgångar till att omfatta tiden augusti 2020 – september 2021.

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

För att stötta enskilda näringsidkare som inte kunnat dra nytta av de övriga stödåtgärderna och för att hjälpa dem att överbrygga de ekonomiska konsekvenserna till följd av covid-19-pandemin har regeringen i november 2020 infört ett särskilt omsättningsstöd. Stödet omfattade initialt tiden mars-juli 2020.

Omsättningsstödet till enskilda näringsidkare har därefter förlängts till att även omfatta tiden augusti 2020 till september 2021.

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare för mars – juli 2020

Stödet riktade sig till enskilda näringsidkare som drabbats av ett större tapp i omsättningen till följd av den pågående pandemin. Stödet omfattade tre olika stödperioder. För stödperioden mars – april 2020 skulle den enskilda näringsidkaren ha tappat minst 30 procent i omsättning jämfört med referensperioden som utgjordes av motsvarande period 2019. För stödperioden maj var motsvarande nivå 40 procent och för stödperioden juni – juli 50 procent.

Som förutsättning för stödet gällde att den enskilde näringsidkaren bedrev näringsverksamhet i Sverige och var godkänd för F-skatt samt att nettoomsättningen under 2019 uppgick till minst 200 000 kronor. Stöd lämnades med 75 procent av det faktiska omsättningstappet. För tiden mars – juli kunde stöd lämnas med högst 120 000 kronor per företag.

Ansökningsperioden för omsättningsstödet för perioden mars – juli har varit öppen till och med den 31 januari 2021.

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare för augusti 2020 – februari 2021

Omsättningsstödet till enskilda näringsidkare förlängdes till att även omfatta tiden augusti 2020 till februari 2021. För stödperioden augusti – oktober 2020 skulle den enskilde näringsidkaren ha tappat minst 40 procent i omsättning jämfört med referensperioden som utgörs av motsvarande period 2019. För stödperioden november – december var motsvarande nivå 30 procent. Den nivån gällde även för stödperioden januari – februari 2021. 

För perioden augusti-oktober 2020 lämnades stöd med 75 procent av omsättningstappet. Stödnivån i stödet förstärktes från och med stödperioden november – december 2020. Stödnivån utgjorde 90 procent av omsättningstappet i stället för 75 procent. Den höjda stödnivån föranleddes av de skärpta restriktioner som infördes i november 2020 för att begränsa smittspridningen.

Omsättningskravet för 2019 var fortsatt 200 000 kronor för stödperioden augusti – oktober 2020. Från och med november sänktes omsättningskravet till 180 000 kronor. Det gjordes för att fler enskilda näringsidkare skulle kunna ta del av stödet.

För stödperioden augusti – oktober uppgick det maximala stödet per företag till 72 000 kronor. För stödperioden november – december 2020 kunde stöd utgå med maximalt 48 000 kronor. Detsamma gällde för stödperioden januari – februari 2021.

Omsättningsstödet för augusti 2020 – februari 2021 omfattade även den som hadefått arbetslöshetsersättning under den stödperiod som ansökan avsåg, och den som varit föräldraledig eller sjukskriven under referensperioden.

Reglerna trädde i kraft den 2 mars 2021. Stödet kunde sökas från den 2 mars till den 30 april 2021.

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare för mars – juni 2021

Omsättningsstödet till enskilda näringsidkare  förlängdes vidare till att omfatta perioden mars-juni 2021.

För att kunna söka stöd för mars-juni 2021 krävdes att företaget hade tappat minst 30 procent i omsättning jämfört med motsvarande period 2019. Stöd kunde då utgå med 90 procent av omsättningstappet upp till 24 000 kr per månad. 

Omsättningsstödet för mars-juni 2021 omfattar även den som har fått arbetslöshetsersättning under den period som ansökan avsåg, och den som varit föräldraledig eller sjukskriven under referensperioden.

Reglerna trädde i kraft den 1 juli 2021. Stödet kunde sökas från den 1 juli till den 15 september 2021.

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare för juli-september 2021

För att kunna söka stöd för juli-september 2021 krävs att företaget har tappat minst 30 procent i omsättning jämfört med motsvarande period 2019. Stöd kan då utgå med 90 procent av omsättningstappet upp till 24 000 kr per månad.  

Omsättningsstödet omfattar även den som har fått arbetslöshetsersättning under den period som ansökan avser, och den som varit föräldraledig eller sjukskriven under referensperioden.

Reglerna trädde i kraft den 1 oktober 2021. Stödet kan sökas från den 1 oktober-30 november 2021.

Handläggning av stödet

Länsstyrelserna handlägger, beslutar samt svarar på alla frågor om omsättningsstödet till enskilda näringsidkare.

Boverket tillhandahåller e-tjänst för ansökan och betalar ut beviljat stöd.

Frågor och svar

Stödet kan sökas under tiden 1 oktober-30 november 2021.

Länsstyrelserna handlägger, beslutar samt svarar på alla frågor om stödet. 

Sökanden som har eller kommer att få arbetslöshetsersättning för en eller flera stödperioder under tiden juli-september 2021 har möjlighet att kunna söka och få omsättningsstöd. Arbetslöshetsersättningen kommer att avräknas vid beräkning av omsättningsstödets storlek.

Enskilda näringsidkare som har varit föräldralediga eller sjukskrivna under referensperioden 2019 kommer att kunna söka och få stöd om villkoren i övrigt uppfylls.

För månaderna juli, augusti och september 2021 kan man få stöd upp till 24 000 kr per månad.

För juli-september 2021 ska man haft ett omsättningstapp på 30 procent jämfört med motsvarande månader 2019 och en nettoomsättning om 180 000 kr för 2019. Stöd lämnas med 90 procent av omsättningstappet.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta Regeringskansliets växel eller mejla Näringsdepartementets registrator.

Samlad information för företagare

På regeringen.se/foretag finns samlad information om de åtgärder regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige.